Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal.

Det er for 2022 avsatt 68 mill. kroner til drenering i Norge. Dette, i tillegg til tidligere udisponerte midler på ordningen, tilsier at det bør være tilstrekkelig med midler til drenering fremover. Tilskuddet er ment å være et insitament for å igangsette drenering. Tiltakshaver må dekke hoveddelen av kostnadene.