Tilskuddsordningene for produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram (RMP) er begge basert på at en søker på historiske tall, og det er en forutsetning at det har vært drift på gården fram til nå i år. Eventuelle nye produsenter må gjerne ta kontakt for å komme i gang.

Produksjonstilskudd

Gårdsbruk som driver med husdyr og/eller planteproduksjon, herunder gras, kan søke om produksjons- og avløsertilskudd. For å være berettiget tilskudd må gårdsbruket være registrert i enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Husdyrprodusenter leverer søknad både 15. mars og 15. oktober (basert på telledato), mens søknad om planteproduksjon og avløsning har frist 15. oktober.

NLR Agder kan være behjelpelig med utfylling av søknaden, systematisere og gå gjennom underlaget, og ta en sjekk på den utfylte søknaden.

Viktige punkter å ha kontroll på for den enkelte bonde:

 • Gjødslingsplan, herunder kart over de ulike skifter og oppdaterte jordanalyser
 • Plantevernjournal
 • Journal over beiting, antall, utmark/innmark, periode etc
 • Oppdatert oversikt over dyr og status på telledato
 • Rett lokalisert driftssenter
 • Noe dokumentasjon kan ettersendes

Regionalt miljøprogram (RMP)

Informasjon om ordningen hos statsforvalteren i Agder: Statsforvalterens nettside .

I hovedtrekk kan det søkes om tilskudd innenfor følgende hovedkategorier:

 • Kulturlandskap
 • Biologisk mangfold
 • Kulturminner og kulturmiljøer
 • Friluftsliv
 • Avrenning til vann
 • Utslipp til luft
 • Klimarådgivning - refusjon for kostnader til NLR klima førsteråd - 6000 kr / 8000 kr (NLR+Tine) / 2000 kr (grupperåd)


Viktige endringer i 2023

• Tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark gjelder kun beiting på areal på øyer uten veiadkomst i sjø, elv og innlandsvann. Tidligere var det i tillegg med noen kartfestede prioriterte områder slik som verneområder og noen fastlandsområder, men nå er disse områdene tatt ut.

• Tiltaket Slått av verdifulle jordbrukslandskap utgår. Dermed gjelder kartavgrensningene for prioriterte kulturlandskap i Agder kun for tiltaket Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark.

• For tiltaket Beiting av kystlynghei er vilkår om vinterbeite i minst 3 måneder supplert med alternativ beiteperiode fra og med april til og med oktober.

• Innretningen i tiltaket Soner for pollinerende insekter er endret med nye tiltaksklasser,

• Det er ikke lengre krav om historisk seteranlegg for tiltaket Drift av seter.

• Tiltaket Besøksseter er innført. Dette tilskuddet kan gis til seterdrift som er tilrettelagt for turisme,

• Tiltaket Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet utgår.

• Det er nytt kartgrunnlag for «prioriterte områder» og «andre områder» for miljøtema Avrenning til vann.

• Tiltaket Kantsone i eng under miljøtema Avrenning til vann er nytt,

• Spredefrist for husdyrgjødsel for tiltakene under miljøtema Utslipp til luft er fremskyndet til 20. august. Ellers er det også endringer i vilkår og tiltaksklasser for noen av tiltakene,

• For tiltaket Fangvekst sådd etter høsting er det lempet på vilkår. Tiltaket var tidligere plassert under miljøtema Avrenning til vann, men er nå flyttet til nytt miljøtema Jord og Jordhelse. To nye tiltak er innført i det nye miljøtemaet. Det gjelder Fangvekster som underkultur og Fangvekst med høy diversitet.

• Ved søknad om tiltaket Klimarådgivning i flere søknadsperioder, skal det utarbeides ny tiltaksplan som redegjør for gjennomførte tiltak fra forrige tiltaksplan.


Felles for alle søknadene er at det kreves kartfesting av det som er utført, med unntak av klimarådgivning der det skal legges ved kopi av klimahandlingsplan.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss; det kan være penger å tjene på å få med det man har mulighet til innen RMP

Gamle Vest-Agder

tor.harald.staddeland@nlr.no, 90513279

Gamle Aust-Agder

ida.karlstrom@nlr.no, 90931169

eller du kan benytte

BESTILLINGSSKJEMA

Hjelp med søknad koster følgende for medlemmer:

 • Hjelp med enten RMP eller søknad om produksjonstilskudd 850,-
 • Hjelp med begge søknadene 1700,-