Lyssiv og knappsiv aukar i utbreiing i eng og beite på Vestlandet. Plantane har låg næringsverdi, og blir vraka av beitedyr. Det finst fleire døme på jordbruksareal der artane har blitt dominerande. Hausta avling går ned. Det gir økonomisk tap. Areal dominert av siv blir oppfatta som «skjemmande». Dette kan medverke til lågare motivasjon for t.d. beitebruk både på innmark og utmark. Kva er årsakene til auka utbreiing? Kva tiltak er effektive? Kva røynsler har gardbrukarane på vestlandet når det gjeld tiltak mot siv, vellukka og mislukka? Kva kunnskap og røynsler finst om emnet – i Noreg og i andre land i Nord-Europa?

Dette blir emnet for tre nettkurs i 2023. Utfordringa gjeld for ulike typar husdyrbruk, med storfe, sau, geit eller hest. NB: Det er same kurset som vert køyrt på 3 ulike datoar.

Meld deg på her:

Pris: 200,- (medlem)/400,- (andre)

Siv islandshest
Beitedyr flest vrakar siv på beite