30 år med HMS-rådgiving i landbruket

– Med en HMS-avtale i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har bønder et sikkerhetsnett tilgjengelig hele året. Det forteller Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR, og understreker viktigheten av å ta vare på alle som møter utfordringer.

– Enten det gjelder deg selv eller naboen, er det avgjørende å si ifra når man opplever at motbakkene er brattere enn de burde være, sier Arnes.

> Les saken

Halle

#1 Er du bevisst dine kjemikalier?

Unngå ulykker og forurensning som følge av bruk av kjemikalier i drifta.

NLR bistår med risikovurdering av kjemikalier, tips til oppbevaring, hvilket verneutstyr man bør ha, om sikkerhetsdatablad, om avfallssortering og om barn og kjemikalier.

1 28

#2 Er maskinene klare for jobben når du er klar?

Vedlikehold er viktig for effektiv drift og for sikkerheten og økonomien.

NLR gir tips om hvordan lage gode rutiner for vedlikehold av maskiner.

1 20

#3 Din helse, din fremtid

Følg med på arbeidshelsen din regelmessig og du vil kunne gjøre grep tidlig for å sørge for at du holder deg frisk i arbeidskarrieren for å være bonde så lenge du ønsker. Sørg for at kroppen tåler den arbeidsbelastningen produksjonen din er lagt opp etter og krever.

NLR sørger for regelmessig oppfølging fra bedriftshelsetjenesten.

1 2

#4 Er du et godt forbilde?

Oppvekst på en gård er svært verdifull, men medfører også noen farer. Vær oppmerksom på disse så barna får en trygg oppvekstplass. Det er viktig det du gjør, og ikke bare det du sier.

NLR kan kartlegge gården med spesielt fokus på barnas sikkerhet. Vi kommer med tips til hvordan barna kan være deltakende i enkelte deler av drifta, og kan dele tanker rundt holdninger som er lure å være oppmerksomme på.

1 15

#5 Vil du puste fritt resten av livet?

Hvilke grep kan du gjøre for å ta vare på lungene dine? Hvordan vil et liv uten å kunne puste fritt være?

NLR gjør deg oppmerksom på hvordan støvkildene i den aktuelle produksjonen påvirker kroppen, og anbefaler tiltak og verneutstyr som reduserer eksponeringen.

> Les artikkel: Verdien av å puste fritt.

1

#6 Holder du smitten unna gården?

Ta vare på den gode dyrehelsen som er i norsk landbruk! Lavt antibiotikaforbruk, gode rutiner og friske dyr gir også god bondehelse - og til resten av befolkningen.

NLR kan utarbeide smittevernplaner og smittevernplakat for drifta.

1 27

#7 Utfører du noen arbeidsoppgaver sjelden?

..det kan være risikofylt! Alle som jobber sammen må være bevisst på hvordan jobben skal utføres slik at det blir gjort på en riktig og sikker måte.

NLR hjelper deg med å utføre sikker jobbanalyse (SJA).

1 26

#8 Er ATV en del av hverdagen din?

Vet du hva som er lov og hvilke hensyn man bør ta for at ATV blir det nyttige verktøyet det kan være?

NLR gir deg fokus på holdninger, ulykker, stabilitet og regelverk rundt bruk av ATV.

1 25

#9 Hva slags verneutstyr bør du bruke på din gård?

Hvis det ikke går an å redusere eller fjerne eksponeringen av miljøet rundt med andre fysiske tiltak, må verneutstyr benyttes.

NLR kan informere om når, hvor, hvilket og hvordan verneutstyr skal brukes for å ivareta din eller dine ansattes helse. Vi oppdaterer deg på konsekvenser og regelverk.

1 24

#10 Bruk kroppen riktig, da vil den takke deg

Dersom kroppen brukes riktig og man er oppmerksom på mulige feilbelastninger kan man fortsette i yrket lenge

NLR har tips for å unngå belastningslidelser, tilrettelegger for å lette arbeidet og har informasjon om hjelpemidler.

1 23

#11 Det er din tur, la oss ha fokus på deg!

Mens all annen rådgiving har fokus på det som er driftsrelatert..

..har HMS-rådgiveren i NLR fokus på bonden!

1 21

#12 Tar du vare på de som jobber hos deg?

For å beholde de ansatte er det viktig å gi de god opplæring. De skal føle seg trygge på jobb. Det er også viktig for at maskiner og utstyr behandles på en god måte. Tilpass opplæringa etter alder og erfaring.

NLR gir informasjon om opplæringsnivåene, involvering av ansatte, trivselstiltak og hvordan være en god arbeidsgiver.

1 18

#13 Store dyr kan gi store gleder hvis bare..

..man har kjennskap til dyras atferd og tilrettelegger for å redusere risikoer for skader og ulykker.

NLR kan tilrettelegge for at dyrehåndteringen skal ivareta både dyrene og deg på en god måte. Kunnskap om dyras atferd er viktig!

1 19

#14 Dokumentasjonsverktøy for de på farten

KSL Trygg er en app du kan bruke til oppfølging av eget HMS-arbeid og din KSL på gården. Det gjør dokumentasjonsarbeidet enklere. Du kan bl.a. lage gode rutinebeskrivelser, se arbeidsoppgaver, beredskap, kontaktinfo mm.

NLR hjelper deg med å skreddersy KSL Trygg til å passe dine behov. Vi legger inn sjekklister tilpasset din produksjon!

1 17

#15 Ungdommen er fremtiden!

Det er viktig å ta vare på ungdommene som vil delta i drifta. Gi de en fin introduksjon til et arbeid i næringen.

NLR kartlegger og tilrettelegger hvilke arbeidsoppgaver som er egnet for ungdom. Hva er forsvarlig, og hva slags opplæring bør de få?

1 16

#16 Målrettet arbeid, mer motivasjon

Hvordan vil du at livet ditt eller gårdsdrifta skal være om fem år? Har du satt deg mål og hvordan skal du komme dit?

NLR hjelper deg med å sette mål for HMS-arbeidet, driftsmål og/eller mål for virksomheten, fritid etc..

1 14

#17 Hva hvis noe skjer hos deg, er du forberedt?

En beredskapsplan må være tilrettelagt slik at den er nyttig dersom det blir bruk for den.

NLR kan lage beredskapsplan for uønskede hendelser tilpasset gården din. Beredskapsplakat kan også lages.

1 13

#18 Hvordan formidler du gårdens sikkerhetsfokus?

Som bonde er man et forbilde for andre.

NLR gir fokus på hvordan man formidler viktigheten og nytten av å ivareta sikkerheten på gården.

1 12

#19 Skap trivsel i eget arbeidsmiljø

Bidra til en trygg og trivelig arbeidsplass for deg og alle andre som er involvert.

NLR kan lage rutiner som gjør arbeidshverdagen forutsigbar, og kan komme med forslag til trivselstiltak.

1 11

#20 Eier du din egen tid?

Strukturer drifta for å få mer tid til hobby, familie og deg selv!

NLR kartlegger tidstyver, og gir forslag til rutiner som kan effektivisere arbeidshverdagen for bonden og ansatte.

1 10

#21 Unngå ulykker på gården din

Risikovurdering belyser hvilke farer som kan oppstå, konsekvensen av de og hva man kan gjøre for å unngå de.

NLR gjennomfører risikovurderinger sammen med bonden på ulike arbeidsoppgaver og lager tilpassede tiltak for drifta.

1 9

#22 Har du gode arbeidsrutiner for avløseren din?

God informasjon gjør avløseren sikrere på hvordan oppgavene utføres. I tillegg gir det kvalitetssikring for bonden.

NLR lager arbeidsrutiner og sikkerhetsinstrukser for gården din. Det er nyttig når bonden er på ferie eller blir syk.

1 8

#23 Er det viktig for deg å høre hva andre sier?

Passer du på hørselen din? Har du tatt en sjekk av hørselen?

NLR informerer om støykilder, grenseverdier og hørselsvern, og nytteverdien av å følge opp hørselstester.

1 7

#24 Har du det trivelig på jobb?

Det å ha fokus på trivsel og hva som gir overskudd gjør at man tåler hektiske perioder bedre.

Blir hverdagen for tøff, er NLR en støttespiller og kan koordinere annen hjelp hvis ønskelig.

1 6

#25 Kjenn det elektriske anlegget ditt

Mange branner skyldes feil på el-anlegget. Det er viktig å gjøre egenkontroll minst en gang i året.

NLR har en mal på egenkontroll og kan bli med deg på gården for å utføre denne.

1 5

#26 Skal du bygge? Kjenner du ansvaret ditt?

Dersom det skal bygges på gården er du byggherre og har et HMS-ansvar, selv om andre skal oppføre bygningen.

NLR hjelper deg med å lage en sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan).

1 4

#27 Gjør grep for å unngå brann

Vern om menneskene og dyrene rundt deg!

NLR gir informasjon om tiltak som kan gjøres for å unngå brann på gården og i bolighuset ditt. Vi har tips til brannøvelse, slukkeutstyr og har sjekkliste for brannvern.

1 3

#28 Mye å holde styr på?

En bonde har mange roller og skal kunne mye, og en av de rollene er å ha kontroll på internkontrollsystemet. Det er mange regler, forskrifter og lover å ha oversikt over.

NLR gir deg oversikt og gjør deg trygg på at du har ting på plass og holder deg innenfor lovverket. Vi bistår med gjennomgang av dokumentasjon, oppdaterer deg og gjør deg trygg på at du har ting på plass og holder deg innenfor lovverket. La oss hjelpe deg med det vi kan!

1 29

#29 Er sikkerhetsinstruksene tydelig nok?

..da er det enklere å sette andre til å utføre oppgaver og vite at de er i stand til å gjøre det på en god måte.

NLR gir veiledning i risikovurdering og kan lage sikkerhets- og arbeidsinstrukser. Det danner et grunnlag for god opplæring og rutiner.

1 30

#30 For en tryggere morgendag

Enten det gjelder deg selv eller naboen, må du si ifra når det oppleves at motbakkene er brattere enn de bør være.

Med HMS-avtale i NLR har bønder et sikkerhetsnett tilgjengelig hele året.

1 22

NLR tilbyr HMS-rådgiving i hele landet