På etikettene vil det nå også stå om det er mulighet for å kunne redusere avstanden til vann dersom en bruker avdriftsreduserende dyser, og følger kravene som står i en egen veileder fra Mattilsynet.

Les etiketten

Avstandsreduksjon er bare lov for middelet hvis det står en tabell for dette på etiketten, se eksempel. Det er tilstrekkelig at etiketten ligger på Mattilsynets sider.

Det kan oppnås 50 %, 75 % eller 90 % avdriftsreduksjon for bomsprøyte, avhengig av hvilke dyse som brukes og tiltak som følges. Bilde 1 viser eksempel på tabell du kan se på etikettene. I dette eksempelet kan man for bomsprøyte redusere avstandskravet fra 30 meter helt ned til 3 meter, ved å bruke utstyr og teknikker som reduserer avdriften med 90 %. Avstandene varierer fra middel til middel, og kan være forskjellig for ulike kulturer og ulike doser for samme middel, så sjekk alltid etikett.

Bruksvilkar for a beskytte miljoet
Eksempel fra etiketten til plantevernmiddelet Karate 5 CS. Tabell for avstandskrav ved ulike grader avdriftsreduksjon.

Krav ved avstandsreduksjon til vann

For å kunne redusere avstanden til overflatevann når dette er oppgitt på etiketten må en følge Mattilsynets veileder, «Tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler».

Krav som gjelder ved bruk av bomsprøyte:

 • Maksimal kjørehastighet 8 km/time
 • Bommen skal være maksimalt 40 cm over kulturen/jorda, 50 cm ved bruk av luftinjektordyser
 • Du må bruke en avdriftsreduserende dyse som er oppført i vedlegg 1 (50 prosent), vedlegg 2 (75 prosent) eller vedlegg 3 (90 prosent)
 • Trykket må holdes under maksimalt trykk og over minimalt trykk for dysen du bruker, som oppført i vedleggene
 • Bør ikke sprøyte om vinden er mer enn 4,5 m/sek

Punktene ovenfor skal følges på hele tiltaksarealet, altså på området mellom opprinnelig og nytt avstandskrav. For Karate 5 CS i blir tiltaksarealet ved 90 prosent avdriftsreduksjon det området som ligger mellom 3 og 30 meter fra vannet. På resten av sprøytearealet, altså det som ligger mer enn 30 meter fra vannet, kan det brukes andre dyser, bomhøyde, trykk og fart hvis det er ønskelig.

Nedenfor er en oversikt over plantevernmidler i grønnsaker som har avstandskrav på mer enn 3 meter, hvilke midler som har mulighet til avstandsreduksjon og hvilke som har krav til vegetert buffersone. Les alltid etiketten.

Preparater i gronnsaker
Plantevernmidler som har avstandskrav på mer enn 3 meter, hvilke midler som har mulighet til avstandsreduksjon og hvilke som har krav til vegetert buffersone.

Vegeterte buffersoner

Avstandskravet til vann gjelder for å unngå avdrift til overflatevann. I tillegg har noen plantevernmidler krav om en 10 meter vegetert buffersone for å hindre avrenning til overflatevann for å beskytte vannlevende organismer. Denne avstanden på 10 meter kan ikke reduseres.

Vegetasjonen i buffersonen skal bestå av et veletablert, tett dekke av gras eller en blanding av gras og urter. Med «veletablert» menes at plantene dekker jorda godt og har et godt utviklet rotsystem. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også være en del av buffersonen. For plantevernmidler i grønnsaker er det per nå kun Mospilan og DFF/Legacy som har krav til 10 m vegetert buffersone, se oversikt over.

Du trenger ikke å ha vegetert buffersone mot overflatevann hvis minst ett av disse kriteriene er oppfylt:

 • Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel
 • Vannet ligger mer enn 50 meter fra det behandlede området
 • Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2 % helling ned mot vannet.

Du kan søke fram og finne hellingsgraden på dine arealer i kilden.nibio.no
Hvis du skal bruke et middel med krav til buffersone, og ikke har mulighet til å anlegge dette, kan ikke middelet brukes nærmere enn 50 meter fra overflatevann.

Nalagte buggersoner
Anlagte buffersoner. (Foto: Mattilsynet)

Vannjournal

En må dokumentere hvilke tiltak en har gjennomført. NLR har laget en utskriftsvennlig mal for plantevernjournal. Plantevernjournalen består av tre deler, integrert del, sprøytejournal og vannjournal.

I vannjournalen må en beskrive

 • avstand til overflatevann og avstand til eventuelle drikkevannskilder i nærheten
 • eventuelle tiltak du har gjort for å begrense risikoen for forurensning til vann (for eksempel dysevalg, større buffersone enn kravet på etiketten, valg av vaskeplass, avdriftsreduserende tiltak o.l.)
 • eventuelt avdriftsreduserende utstyr og teknikker for å kunne sprøyte nærmere overflatevann

Brukte dyser til bomsprøyter skal kunne fremvises på tilsyn. Kan dysene ikke fremvises, vil Mattilsynet se på det som brudd på regelverket.