To forsøksfelt har blitt gjennomført parallelt med samme forsøksplan i Innlandet og i Valldal på Sunnmøre. Forsøkene ble støttet med finansiering fra NLR Grøntsatsingsmidler.

Forsøksfeltene ble lagt ut i mai 2020 i nyplantet jordbær av standard barrotskvalitet. Feltene var mattekulturfelt uten plast. Det ble lagt ut småruteforsøk til behandlingen. Rutestørrelse var 6 meter og det ble nyttet 3 gjentak i randomisering. Feltene ble bladgjødslet med mikronæring, men ikke med nitrogen høsten 2020.

Forsøksbehandling

Småplanter ble dyppet i oppløsning av respektive biostimulant (i kontroll-ledd nyttes kun vann) i minst to timer med angitt konsentrasjon -3,5 promille Acadian og 1 % Aminosol. Plantene ble så plantet i respektive ledd. Samme konsentrasjon av Aminosol og Acadian som beskrevet over ble brukt ved bladsprøytinger gjennom sesongen. Dette ble utført hver 3. uke med start ca. 2 uker etter planting og avslutning i siste halvdel av september. Vi brukte et enkelt ryggsprøyteutstyr for bladgjødslingen. Rengjøring mellom hvert ledd av sprøyta ble gjort. I forsøket i Innlandet ble det brukt 5 liter væske pr. gang og forsøksledd. Da med 17,5 ml Acadian og 50 ml Aminosol pr. tank. I Valldal ble det brukt ca. 1 liter vatn, men med samme dosering.

Rutene ble sprøytet med aktuelle sopp- og ugrasmidler som normalt. Gjødsling kun med mineralgjødsel i jord.

Registreringer

Midt i september 2020 gjorde vi registrering på 5 planter i hver rute på antall kroner og antall trekoblete blad. Våren 2021 gjorde vi registrering i blomstringen på 10 planter i hver rute på antall blomsterstengler og blomster. Det ble ikke gjort høsteregistreringer av bær i noen av forsøkene.

Resultater

Innlandet

I vårt forsøk i Stange fikk vi ikke positive utslag på behandling med biostimulanter gjennom vekstsesongen. Både antall blomster og antall blomsterstander var lavere i forsøksledd med Acadian og Aminosol sammenlignet med ubehandlet (se figur 1). Ved telling av sidekroner og antall trekoblede blad høsten 2020 (1. oktober), var antall sidekroner noenlunde likt i de tre forsøksleddene, med ca. 2,1 sidekroner. Antall blad var høyest i leddet med Aminosol med 18,4 blad pr. plante mens de to andre leddene hadde 16,4 for Acadian og 16,8 i ubehandlet ledd.

Møre

I feltet i Valldal var det en svak tendens til flere blad og høyere klorofyll i bladene 17. september 2020 der det var brukt Aminosol. Ved telling 30. juni 2021 (fig.2) var det en tendens til flere blad, blomsterklaser og blomster der det var behandla med Aminosol. Aminosol har altså gitt en svak positiv effekt, resultatene er ikke signifikante.

Diskusjon

Forsøket i Innlandet ble etablert som en del av et større felt med nyplantet jordbær. Det ble kjørt flere runder med ugrasmidler av de vanlige jord- og bladherbicider. Forsøksplantene etablerte seg greit, men viste en noe svakere vekst enn forventet normal utvikling. Antall sidekroner på høsten var noe lavere enn vi hadde forventet, men av erfaring vet vi at sorten Saga danner litt få sidekroner. Ved telling av blomsteranlegg året etter planting var plantene noe ujevne i vekst, noe som kan ha bidratt til forskjeller mellom forsøksbehandlingene. Forsøket i Valldal var lagt i et større nyplanta Polka-felt. Plantene viste normal vekst og utvikling. Det ble gjennomført vanlig plantevern i feltet. I Valldal var det en svak positiv effekt av Aminosol, men vi kan ikke trekke noen konklusjon ut fra dette. Kanskje er dette en nitrogeneffekt og kanskje kunne vanlig nitrogengjødsling gitt samme effekt. Importør av de to biostimulantene peker på at tidligere forsøk har gitt best effekt ved vanning med Acadian og Aminosol, noe som ikke ble gjort i dette tilfellet da vi kun bladgjødslet.

Aminosol

Acadian