Denne flua kom til Norge med importert bær og frukt for 6 år siden. Vi har i flere år hatt felleovervåking av denne skadegjøreren. I alle overvåkinger har Sørlandet hatt størst forekomst. Den kommer inn med importert bær og frukt, lever i kantvegetasjon og i feltene og kan legge egg i modnende myke bær/frukter. Deretter kan larvene klekke og opptre i produktene i omsetninga. Rask nedkjøling av bærene etter plukking med ubrutt kjølekjede videre ut i omsetninga reduserer faren for at det opptrer klek-kede larver i fruktene. Flekkvingefruktflue er liten og er hittil fanget fra midten av juli i Norge. Videre utover høsten øker den kraftig i antall og faren for angrep i fruktene øker dermed jo senere på året avlinga kommer. Det er viktig å unngå råtnende skjemte frukter flua kan legge egg i. I 2020 gjorde vi store prøvinger i bringebær, morell og bjørnebær der vi hadde feller og tok ut bærprøver til ulike tidspunkt. Resultatene i 2020 viste at fra 15.august var det fare for larver i bærene og jo senere bærene kom jo større var angrepet.

I 2021 var prøvingene i sene jordbær på friland. Prøvingen i Agder ble lagt i et jord-bærfelt plantet våren 2021 med produksjonsklare sen Malwina som Søgnejordbær DA hadde nær Åros camping i Søgne. Mye av potensiell «fluesmitte» kommer med im-portbær og frukt og med nærhet til campingplass og kantvegetasjon med villkirsebær skulle en være ganske så utsatt for angrep. Planen var å ha fellefangst og ta ut bærprø-ver litt senere i august, men den varme sommeren forserte bærutviklinga i feltet. Dette medførte fellefangst og bærprøver tidligere enn planlagt. Fangstfeller som kan samle fluer stod derfor ute 31/7-10/8 og ved avslutninga 10/8 ble det tatt ut bærprøver av både friske og skjemte jordbær for å sjekke om de hadde larver. Alle fellefangster og bærprøver ble sendt til NIBIO Plantehelse på Ås for opptelling/registrering.

Det ble ikke funnet fluer i fangstfellene og heller ikke larver verken i friske eller skjemte jordbær 10/8. Resultatene samsvarer med tidligere prøvinger som viser at det er lite risiko for larver i bær høstet før 15/8.