Substratproduksjon i plasttunnel er ny måte å produsere bjørnebær på. Produksjonsklare langskudd av bjørnebær plantes i potter tidlig om våren. Fra innpotting til høstestart går det ca 100 dager. Dette er en produksjon som krever varme og en lang vekstsesong, så det er vesentlig å potte inn plantene forholdsvis tidlig om våren og de må være i tunnel for å få varme nok. I denne produksjonsmåten av bjørnebær er det mange uløste spørsmål deriblant om ett års produksjon på langskudd av bjørnebær i tunnel over tid kan gi tilfredsstillende salgsavling, bærstørrelse, bærkvalitet og lønnsomhet.

Langskudd bjørnebær i substrat

I forsøket i 2020 testet vi produksjonsklare langskudd av sortene Loch Ness og den noe tidligere sorten Loch Tay i substratproduksjon i potter i plasttunnel. Etter forsøk i 2019 som viser at bjørnebær har behov for lang potteavstand, ble sortene i 2020 prøvd med to forskjellige pottetettheter i raden i en 9 meter bred tunnel med tre rader i hver tunnel. Det ble prøvd pottetetthet med 80 cm potteavstand som tilsvarer 416 potter per daa og pottetetthet med 100 cm potteavstand som tilsvarer 333 potter per daa. Plantene med ca seks langskudd ble pottet inn og satt ut i feltet 28. mars. Vi startet å høste Loch Tay 3. juli og Loch Ness startet vi med 28. juli. Det ble tatt plukkehastighetsregistering i Loch Tay 25. juli og 7. august.

Best avling med Loch Tay

Loch Tay gav smakfulle bær med middels bærstørrelse og svært gode produksjonsresultater, med mye mer avling pr potte enn Loch Ness. Loch Ness har mindre smakfulle store bær og er så sein at vi ikke kan forvente å få plukket ut hele avlinga. Økt plantetetthet øker avlingen per dekar, men plantene blir presset, det blir kraftig redusert avling per potte og betydelig lavere plukkehastighet. Ut fra resultatene i 2020 er det litt høyere salgsomsetning pr dekar med 80 cm planteavstand i Loch Tay, men om vi også tar med plantekostnadene og økt plukkeeffektivitet med mer åpen bestand, så kommer 100 cm potteavstand klart best ut nettoøkonomisk.

Høye plantekostander

Plante- og innplantingskostnadene er svært høye i denne

produksjonen, enda høyere enn i bringebær. For å lykkes må det være høye avlinger, gode oppgjørspriser og høy plukkeeffektivitet. Er dette på plass så er det mulig å oppnå en god og lønnsom produksjon.

Det er fortsatt mange faktorer som ikke er besvart etter to års prøving, vi ønsker derfor å prøve produksjonsklare bjørnebærskudd i substrat og i matjord i plasttunnel i et mindre omfang også i 2021. Utdypende forsøksresultater finnes i artikkelen om bjørnebær i forsøksmeldinga for 2020.

Bilde1
Langskudd bjørnebær i substrat. Foto: Anne Vintland.