Med produksjonsklare planter av bjørnebær, har nye tider kommet i bjørnebærproduksjonen. Dyrkingen som tidligere har foregått i bakken, kan nå løftes opp i potter, såkalt substratdyrking av "long canes". Produksjonsklare skudd pottes inn om våren, produserer bjørnebær en sesong, og "kastes" etter avsluttet høsting. NLR Agder har denne sesongen hatt en prøveproduksjon av dette systemet hos en bærdyrker i Songdalen.
Viktig med god kvalitet
Langskuddproduksjon av bjørnebær, som bringebær, foregår for det meste i Nederland. Skuddene tas inn på kjølelager om høsten, importeres til Norge og leveres til kunden til avtalt tidspunkt om våren. Langskuddene leveres i en toliters potter med substrat med 3-5 skudd per potte. Lengden på skuddene er 160-180 cm. God kvalitet på langskuddene er helt avgjørende for et godt resultatet med tilfredsstillende avlingsnivå på produksjonen.
Potteavstand på en meter
I resten av Europa er denne dyrkingsteknikken godt kjent og brukes i stor utstrekning. I Norge har vi hatt en prøveproduksjon med bjørnebær nå i 2019. Produksjonen må gjøres i tunnel og i potter med substrat. I prøveproduksjonen på Agder er det prøvd med flere ulike tettheter av pottene i raden. Det ser ut som en potteavstand på en meter er det mest idèelle. Sorten som har blitt dyrket heter LockNess og har gitt store, flotte bær på 8,0-9,5 gram. Med store og forholdsvis faste bær blir det også god høstekapasitet, opp i 10 kg per time. De pottene som ble plassert med en potteavstand på 50 cm fikk mindre kilo bær per potte, modningen gikk seinere og plukkehastigheten gikk ned. Er bjørnebærene plukket med rett modningsgrad er de fantastisk holdbare på kjøl, opptil 12 døgn med like fin kvalitet.
I denne produksjonen er det mange faktorer som det er viktig å ha fokus på: plantekvalitet, innpotting, substrattype, vannkvalitet, vannmengde, gjødsling, oppbinding, valg av sorter osv.
God rotvekst
Før skuddene settes ut i produksjonsanlegget pottes de opp i en større potte, 7,5-10 liter. Substratet som brukes består av torv, kokos og perlite, 1/3 av hver komponent. Mange leverandører har ferdig blandet substrat. Pottene med langskudd settes ut i rader med 2-3 rader per tunnel avhengig av tunnelbredde. I rekkene som er dekket av mypex må pottene stå på et underlag som for eksempel kan være tre lekter eller striper av grunnmursplast. Underlaget må gi god avrenning og luft til rotsystemet. God rotvekst er avgjørende for en god produksjon.
Må kjenne vanningsvannet
Det naturlige næringsinnholdet og pH i vanningsvannet kan påvirke hvordan opptaket av tilført gjødsel blir hos plantene. En råvannsanalyse av vannet er derfor nødvendig. I vann er det innholdet av bikarbonat (HCO3-), som er viktig. Bikarbonat er basisk, og om nivået er for høyt vil pH bli for høy. Det hindrer opptak av næringsstoffer som jern og fosfor. Høyt bikarbonatnivå reguleres med tilsetting av syre i vanningsvannet. pH-nivået i substratet må følges opp ukentlig med målinger i avrenningsvannet for å sikre optimalt næringsopptak. EC-nivået må måles daglig. Målet er å produsere en rotmasse av friske hvite røtter som sikrer et godt vann- og næringsopptak. I denne produksjonen må en tilføre så mye vann at plantene hele tiden har et overskudd som dreneres ut av potter. Hyppigheten og lengden på vanning vil avhenge av innstråling, fordamping og temperatur. Bjørnebær har et høyt vannforbruk, sammenlignet med potteproduksjon av bringebær bruker bjørnebær dobbelt så mye vann.
Nøyaktig gjødsling
Ledningsevnen (EC) i gjødselvannet kontrolleres jevnlig. Det er normer for riktig EC-nivå i de ulike vekstfasene. Summen av EC-verdien fra dryppet og dreneringsvannet brukes for å holde kontroll på næringstilførselen. Ved begynnende rotvekst skal summen ligge på 2,5, og ved begynnende høsting skal den opp på 4,0.
Gjødselblandingen porsjoneres utfra ledetall, eller gjennom gjødselinjektor etter en gjødslingsplan. I planen fokuseres det på to faser; vegetativ og generativ vekstfase. En gjødslingsplan for substratproduksjon tar utgangspunkt i tilført mengde av hvert næringsstoff målt i ppm, og tar også hensyn til innholdet av næringssalter i vanningsvannet.

Vanlig oppbinding
Langskuddene må ha oppbinding som i en vanlig bjørnebærproduksjon. Det kan gjøres ved å henge opp et nett med rutestørrelse på 15 x 15 cm. Nettet henges opp på hele skuddhøyden før lateralene begynner å strekke seg. Oppbindingen kan også gjøres med tverrtre i flere høyder med tråder som støtter lateralene.

Aktuelle sorter
Det er flere sorter som brukes i denne produksjon, på Agder har vi prøvd LockNess, men det er flere aktuelle sorter, som LockTay. Det er en tidligere sort som vi ønsker å prøve ut videre.

Bjornebaerkorver 23 08 2019 JKH
Fristende: Sorten som NLR har dyrket på Agder i år heter LockNess og har gitt store, flotte bær på 8,0-9,5 gram. Det ser ut som en potteavstand på én meter gir størst avling. Foto: Jan Karstein Henriksen
Bjornebaer 06 09 2019 JKH
Ny næring?: I resten av Europa er denne dyrking av bjørnebærstammer i potte godt kjent og brukes i stor utstrekning. Kan produksjonen økes også her til lands? Foto: Jan Karstein Henriksen