I 2021 hadde vi først høsteår etter planting i sortsforsøket. Vi har med 6 ulike sorter, deriblant Glen Ample som er hovedsort i hovedfeltet. Avlingsregistreringene viser store variasjoner mellom sortene allerede året etter planting.

I Agder har vi nå etablert et stort forsøksfelt i godkjent økologisk jord i Lyngdal, der halve feltet er i tunnel og resten er på friland. Vi skal finne ut hvordan vi kan dyrke stabile og gode avlinger over tid med hensyn til skadegjørere og om vi kan oppnå avling og kvalitet som gir tilfredsstillende økonomi. Større omsetning av økologisk bringebær i direktesalg og dagligvarebutikker er ønskelig, og markedsadgang og prøvesalg skal også sjekkes ut.

For hvert av de to hoveddyrkingssystemene skal det prøves ut ulike sorter, ulik gjødsling, samt ulike tiltak mot skadegjørere. Da får vi testet mange dyrkingskombinasjoner. Vi ønsker å se på om vi kan klare å holde skadeinsekter som bringebærbille i sjakk med luktfeller, veksthusspinnmidd under kontroll med rovmidd, om tynning for luftig bestand i tillegg til tunneler som værvern kan fungere mot sopp i blomsten og på stengler, og ugrashåndtering med klipping og luking.

I 2021 har vi hatt de første avlingsregistreringene. Totalt areal er to dekar, inkludert kantsoner og litt avstand mellom tunnel og friland. Det er 2 tunneler hver på 8 x 55 meter, og det er to rader per tunnel med tilsvarende radavstand og areal på friland. Før planting ble det tatt jordanalyse for pH og næring og jorda er kalket, gjødslet og klargjort optimalt før planting. Jorda er også analysert for og funnet ok med hensyn til frittlevende skadenematoder. I hele feltet ble det plantet på opphøyet drill dekka med vevd duk (mypex) og med dryppvanning. I feltet ble det plantet inn seks ulike sorter bringebær på småruter med to gjentak, friland og tunnel. Hoveddelen av feltet ble plantet med hovedsorten i Norge, Glen Ample. De 6 sortene som er med i sortsutprøving både på friland og i tunnel er;


  • Glen Ample
  • Tulameen
  • Ninni
  • Agat
  • Duo
  • RU 00403067


I forsøkene har vi gjort mange planteregistreringer, registrert salgsavling, bærstørrelse råte og frasortert hele høstesesongen. Det gir oss mye data, deriblant kan vi også beregne tidlighet og % salgsavling. I tillegg har vi regnet økonomi for å se på omsetning og lønnsomhet i produksjonen med de oppgjørsprisene økologisk bringebær oppnådde i 2021.

Feromonfelle okobringebaer 06 05 2021
Bringebærbillefelle.

Resultat 2021 fra sortsforsøk i økobringebær.

Sort

Salgsavling kg/daa

Råte kg/daa

Frasorterte kg/daa

% Salgsvare

Bær-størr-else g/bær

Akk.Omsetning * kr/daa

Kr/Kg gj. snitt

Dato 50% avling

Tunnel

Glen Ample

Tulameen

Ninni

Agat

Duo

RU 00403067

720

475

428

314

814

748

7

10

5

4

5

14

50

12

11

13

22

54

93

96

96

95

97

92

5,2

4,3

4,5

4,0

4,5

5,2

114 856

68 950

63 106

49 501

124 218

111 350

160

145

147

158

153

149

18.juli

25.juli

26.juli

19.juli

29.juli

22.juli

Friland

Glen Ample

Tulameen

Ninni

Agat

Duo

Ru 00403067

844

363

290

309

677

774

30

18

6

6

24

22

72

23

12

27

40

70

89

90

94

90

91

89

4,9

4,0

3,7

4,0

4,2

4,5

132 237

52 382

42 380

46 548

103 648

113 735

157

144

146

151

153

147

20.juli

25.juli

26.juli

21.juli

29.juli

24.juli

Gj.sn.

Glen Ample

Tulameen

Ninni

Agat

Duo

RU 00403067

782

419

359

311

746

761

18

14

6

5

14

18

61

17

12

20

31

62

91

93

95

93

94

91

5,0

4,1

4,1

4,0

4,4

4,9

123 546

60 666

52 743

48 024

113 933

112 543

158

145

147

154

153

148

19.juli

25.juli

26.juli

20.juli

29.juli

23.juli

Tunnel

Friland

Gj.sn.

Gj.sn

583

543

8

18

27

41

94

90

4,6

4,2

88 663

81 822

152

151

23.juli

24.juli

*Akkumulert omsetning er dagens avling x med dagens oppgjørspris summert over alle høstedager..

Året etter planting forventer vi en avling på ca 30% av «normalavling» dersom vi har skuddlengde på ca 75 - 80 cm på de skuddene vi skal høste. Vellykket etablering av feltet i 2020 med god vekst gav skuddlengder over dette i alle sortene. Året etter planting var det lite forskjell på friland og tunnel, så jeg har sett på gjennomsnittstall for 2021. Forskjellene mellom friland og tunnel forventes større i første fulle bærår som er i 2022.

Salgsavling i 2021 i kg per daa ble størst i sorten Glen Ample med 782 kg, lavest avling hadde sorten Agat med 311 kg. Bærstørrelsen i g per bær var størst hos Glen Ample med 5 g, minst bærstørrelse hadde Agat med 4 g. Dette er generelt mindre bærstørrelse enn forventet, så vi håper på bedre bærstørrelse i første «normale avlingsår» 2022.

Sortene hadde lite utsortert råte og dermed bra salgsavlingsprosent på 91-95%. Tidligheten på de forskjellige sortene er litt varierende, vi hadde høstet 50% av tidligste sort Glen Ample den 19.juli og seineste sort Duo den 29.juli.

Omsetningsmessig er det Glen Ample som kommer best ut med 124 000 kr per dekar og gjennomsnittlig oppgjørspris på 158 kr per kg i 2021. Den laveste omstningen hadde Agat med 48 000 kr per dekar.

JKH bringebaer hostet kasse naerbilde
Høstede bringebær.

Prosjektet er søkt som et femårig prosjekt, og det er økomidler fra NLR sentralt som finansierer prosjektet. NLR Agder har hoveddelen av prosjektet. I 2022 - 2024 får vi tre «normale» bærår for å få fram effekt av ulike årsvariasjoner, få prøvd ut og verifisert langvarig effekt av innsatte tiltak, få frem endring i skadegjørere og foreta alle aktuelle prøvetakinger, registreringer og økonomiberegninger. NLR Viken er også med i prosjektet med en del mindre utprøvinger. I Viken blir det også felt- og arbeidsregistreringer i etablerte økobringebærfelt hos dyrkere, med økonomisk vurdering og beregninger. Det er mye kunnskapssamling som gjenstår før vi kan konkludere om vi kan nå målet «Lønnsom sikker kvalitetsproduksjon av økologisk bringebær».

Forsøksdata

Feltvert

Opplegg

Sorter

Glen Ample, Tulameen,

Ninni, Agat, Duo og

RU 00403067

Høsteperiode 2021

Kjell Magne

Larsen

Lyngdal

Økologisk Bringebær

Friland og tunnel

6.juli-16.august

Plasttunell okobringebaer 06 05 2021
Oversikt over feltet