TILTAK SOM MOTVIRKER RESISTENS

Tekst: Nina Svae Johansen, Nina Trandem, Marta Bosque Fajardo, Elisa Gauslå og Marit Helgheim (NIBIO) og Jan Karstein Henriksen (NLR)

Risikoen for at veksthusspinnmidd utvikler resistens mot kjemiske plantevernmidler er stor dersom det sprøytes ensidig og ofte. Noe av grunnen til dette er at veksthusspinnmidd, som har veldig mange vertplanter, har et enzymapparat som kan takle mange kjemiske forbindelser i ulike planter. Dette gjør at de allerede i utgangspunktet er godt utrustet til å utvikle resistens mot kjemiske plantevernmidler. Dessuten legger veksthusspinnmidden mange egg og kan utvikle flere generasjoner i løpet av en vekstsesong. Midd som er blitt resistente kan derfor oppformere seg raskt. Fra utlandet er det rapporter om resistens hos veksthusspinnmidd mot en lang rekke plantevernmidler, bl.a. samtlige middmidler som er godkjent til bruk i jordbær og bringebær i Norge.

Spinnmidd fra jordbær og bringebær

De siste årene har enkelte bærprodusenter erfart at de har fått dårligere virkning av sprøytingene mot veksthusspinnmidd enn tidligere. Det ble derfor gjennomført en undersøkelse i vekstsesongene 2016-2018 for å finne ut om dette skyldes at midden har blitt resistent. Rådgivere fra Norges Landbruksrådgiving (NLR Agder, Innlandet og Vest) samlet inn veksthusspinnmidd i to jordbærfelt på friland i Vest-Agder og Hedmark, og i tre bringebærtunneler i Vest-Agder og Sogn og Fjordane. Veksthuspinnmidden ble testet for resistens mot Floramite 240 SC (bifenazat, biokjemisk virkemåte BVM 20D), Envidor 240 SC (spirodiklofen, BVM 23), Danitron 5C (fenpyroksimat, BVM 21A) og Vertimec (abamektin, BVM 6) hos Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

Bekreftet mistanke om resistens

Envidor og Floramite er godkjent i både jordbær og bringebær. Ulik grad av resistens mot Envidor ble funnet i alle bær-feltene, og mot Floramite i tre av fire bær-felt (tabell 1). Danitron er godkjent i bringebær. Resistens mot Danitron ble funnet i alle de tre bringebærtunnelene. Det ble også funnet moderat resistens mot Danitron hos spinnmidd fra en av jordbæråkrene. Dette kan skyldes at spinnmidd har spredt seg til dette jordbærfeltet fra bringebær. Det virksomme stoffet i Danitron (fenpyroksimat) har vært godkjent mot spinnmidd og bladmidd i bringebær lenge, helt siden 2003 (da het preparatet Ortus).

I 2017 ble resistensen mot Floramite og Envidor i jordbær undersøkt både før og etter at det ble sprøytet én gang med hvert middel. Spinnmidden var mindre følsom for begge midlene etter sprøyting enn før. Midden ble så testet på nytt med Floramite etter 5 uker uten sprøyting. Da var de blitt mer følsomme for dette midlet igjen (Envidor ble ikke testet). Dette tyder på at resistensen mot Floramite vil øke ved gjentatte sprøytinger, men at den kan gå tilbake når det ikke sprøytes. Midd fra jordbær og bringebær som var resistente mot Danitron var derimot fortsatt like resistente etter 5-7 uker uten sprøyting.

Vertimec hadde god virkning mot alle de fem populasjonene av veksthusspinnmidd. Dette skyldes mest sannsynlig at dette midlet kun brukes mot jordbærmidd etter høsting, slik at seleksjonspresset på resistensutvikling hos veksthusspinnmidden blir lavt. Andre forsøk har vist at resistensen mot Vertimec er ustabil når det ikke sprøytes.

Graden av følsomhet hos spinnmidden varierte mellom sted og år. Ulik bruk av plantevernmidler i de forskjellige bær-feltene og vekstsesongene er nok en viktig årsak til variasjonen, men det kan ikke være hele forklaringen. Vi vet imidlertid for lite om hvilke faktorer som påvirker hvordan resistensen utvikler seg i praktisk dyrking, så det bør undersøkes nøyere.

Tab 1 spinnmidd

Hva nå?

Resultatene i denne resistensundersøkelsen tyder på at vi har et gryende resistensproblem når det gjelder veksthusspinnmidd i bær. Det bør derfor gjøres en bredere kartlegging av resistenssituasjonen, og vi bør følge nøye med på virkningen av plantevernmidlene framover. Det er også svært viktig at den enkelte produsent bruker en plantevernstrategi som motvirker videre resistensutvikling. Det er ikke gitt at nye middmidler kommer på markedet så snart det er resistens mot de gamle.

Integrert plantevern (IPV) reduserer faren for resistensproblemer

Les om IPV på NIBIOs hjemmeside https://www.nibio.no/ipv-veileder (det er en egen IPV-veileder for jordbær) og i NLRs Plantevernplan for frukt og bær 2019

Resistensundersøkelsen har vært en del av prosjektet Optibær - Optimalisert strategi for bruk av plantevernmidler i norsk bærproduksjon (2016-2018)

Partnere: NLR Agder (prosjekteier, og –leder), NLR Vest og NLR Innlandet, bær-dyrkere NLR, Bjerknes Maskinforretning og Hagebutikken AS, NIBIO

Finansiering: Forskningsrådet, NLR og involverte bedrifter

Les mer om resistens hos skadedyr i jordbær:

  • Johansen NS & Trandem N, 2015. Forebygging av resistens mot skadedyrmidler i jordbær på friland og i tunnel. Gartneryrket 2/2015, 19-25.
  • Johansen NS & Trandem N, 2015. Resistens mot kjemiske midler hos skadedyr i jordbær på friland og i tunnel. Norsk Frukt og Bær 2/2015, 16-18.
Two spotted spider mite Tetranychus urticae adult female Photo Karin Westrum
Voksen hunn og et egg av veksthusspinnmidd på undersiden av et jordbærblad. Foto Karin Westrum (Nibio)