Biostimulanter er stoffer eller mikroorganismer som på ulikt vis påvirker plantenes vekst, ved å gjøre en eller flere av punktene under:

  • gjøre næringsstoffer i jorda eller rotsonen mer tilgjengelig
  • forbedre næringsopptaket,
  • styrke plantens toleranse av stressfaktorer som eks. tørke eller frost
  • forbedrer plantenes kvalitet

Biostimulanter er hverken et gjødsel- eller plantevernmiddel, selv om de kan bidra til økt nøringsopptak eller redusere konsekvensene av uønsket smitte. Stoffene/mikroorganismene har en indirekte effekt på plantene ved at de påvirker prosessene i plantene og jorda, sammenlignet med gjødsel- og plantevernmiddel som oftest har en direkte effekt på plantene og mulige skadegjørere.

Biostimulanter grobladet

Opphavet av biostimulantene kan deles inn i to hovedgrupper:

  • de mikrobielle
  • de ikke-mikrobielle.

Av de mikrobielle midlene så er det sopp og bakterier som utgjør gruppa, mens av ikke-mikrobielle så er det produkter som er kompostbasert, algebasert eller platebasert. I tillegg så er det hydrolysert protein, biopolymerer og humusbaserte stoffer, samt organiske- og uorganiske stoffer som også inngår i den ikke-mikrobielle kategorien. Noen av preparatene skal tilsettes frø i form av beisning, noen skal tilføres jorden, mens andre skal sprøytes direkte på plantene. De ulike biostimulantene har ulike virkningsmekanismer, og flere av produktene er blandinger av de forskjellige opphavs-gruppene. Det gjør det ikke alltid så lett å forstå virkningsmekanismene.

Tilførselen av biostimulanter har inngått som en del av dyrkingsmetodene i biodynamisk landbruk, og har der blitt praktisert over lang tid. Et eksempel på en biostimulant, som er kjent for de som dyrker luserne (bildet), er at lusernefrøene må smittes med en gitt Rhizobiumbakterie. Det er for at de skal få til nitrogenfikseringen. Det er fordi lusernes Rhizobiumbakterie ikke fins naturlig i vår jord, sånn som Rhizobiumbakterien til hvit- og rødkløver gjør. Dersom du dyrker luserne ofte i vekstskiftet ditt vil bakteriene kunne etablere seg i jorda, og behovet for smitte avtar.

Biostimulanter har gitt best effekt ved:

Særlig de to siste årene har det kommet mange midler av biostimulanter på markedet, hvor lite er testet ut under våre forhold. Det som er testet ut her hos oss har ikke vist store nok forskjeller til å si at det lønner seg å påføre plantene ulike biostimulanter. I utlandet er disse midlene blitt testet ut og brukt over flere år. Samlet sett viser forsøk fra rundt om i verden at det blir en avlingsøkning ved bruk av biostimulanter, særlig i frukt- og grøntproduksjonen, og lavest avlingsutslag for kornvekster. Forsøkene er som oftest gjort i kontrollerte miljøer som i drivhus og potteforsøk. Når biostimulanter testes på planter som vokser på et jorde, er det mindre positive resultater enn i kontrollert forhold. Det blir mange ytre faktorer som vil påvirke plantes vekst og effekten av biostimulanten slik at en ikke kan si sikkert hva det er som påvirker hva. Og her spiller jordkvaliteten en stor rolle. Har jorda dårlig jordhelse ved å være pakket og ha lavt innhold av organisk materiale, vil det mest sannsynlig være lav aktivitet fra jordas egne jordorganismer. Hvis en slik type jord tilføres biostimulanter vil det være lettere for de tilførte organismene å gi en positiv effekt på plantene, sammenlignet om de blir tilført en jord i god hevd. Jorda har sin kjemiske sammensetning og mikrobeaktivitet som er tilpasset den jordas driftsforhold. I en jord hvor det er lagt til rette for høy mikrobiell aktivitet vil det være vanskeligere for tilførte preparater å gi den påvirkningen vi ønsker. Fordi den tilførte konsentrasjonen er så minimal sammenlignet med det enorme antallet mikroorganismer som er der fra før.


Tiltak for å stimulere jordas egne biostimulanter:

Hvor lenge tilførselen av biostimulanter har effekt er veldig usikkert. Her vil det også være flere faktorer som været, jordkvaliteten og generelle vekstbetingelser ha betydning. Hvis du ønsker å etablere en bakterie- eller soppbestand i jorda, så må du samtidig som du tilfører preparatet, sørge for å gi den tilførte organismen de vekstbetingelsene de trenger for å kunne etablere seg og trives i din jord. Hvis ikke levevilkårene er til stede vil mikroorganismen dø og måtte tilføres på nytt.

Enn så lenge er det lite godt dokumenterte forsøk på bruk av biostimulanter under våre vekstforhold. Det er i gang noen forsøk iblant annet grøntproduksjonen med ulike preparater. Grøntproduksjonen har stort inntjeningspotensial slik at det er i den produksjonen hovedfokuset på biostimulanter ligger nå.

Enkelte biostimulanter kan være en hjelp på veien til bedre jord og plantevekst, sammen med andre agronomiske tiltak. Derimot vil ingen biostimulant gi deg optimal vekst uten den gode jorda som grunnlag.