Det er mange grunner til at noen må spre husdyrgjødsel senhøstes: For lite lagerplass, våt vekstsesong, bæresvak jord, for dårlig spredeutstyr, dårlig timing og årvåkenhet. Men husk at tapene beskrevet nedenfor er de samme pr tonn uansett årsak.

  • Om en må spre husdyrgjødsel på høsten, så må den spres på frostfri og snøfri jord før 1/11 (§ 23 i gjødselvareforskriften) og den må nedmoldes med skålharv, fres eller pløyes ned for å unngå overflateavrenning. Å bruke nedlegger der gjødsla er synlig på overflaten er ikke lov.
  • Husdyrgjødsel optimalt brukt på våren har gjødselverdi på 110 – 140 kroner per tonn. Gjødselverdien reduseres utover sesongen. Svært lite av næringa i sent høstspredd husdyrgjødsel kan nyttes av plantene neste år og gjødselverdien fra nå og utover høsten er bare 0 – 25 kroner pr tonn. Vi taper altså cirka 100 kr bare i næringsverdi for hvert tonn som spres senhøstes.
  • I tillegg kommer at en mister hele miljøtilskuddet til gården for rask nedmolding og miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel dersom husdyrgjødsel spres på bruket etter 20.august. Oppå der igjen er det stor fare for skader på jorda når den er våt om høsten. Sen høstspredning gir også samme arbeid og handteringskostnader som spredning i vekstsesongen.
  • Om du har for lite lagerplass og derfor årlig sprer 300 tonn husdyrgjødsel senhøstes så tapes 100 kr per tonn. Bygger du ekstra gjødsellager, så kan du i stedet spre husdyrgjødsla i vekstsesongen og altså spare 30 000 kr i mineralgjødsel per år. Investering i gjødsellager på 330 000 kr med 20 års avskriving pluss rente på 6 % av gjennomsnittlig bundet kapital pluss 3 500 kr i årlig vedlikehold gir totalkostnad 30 000 kr per år. Du kan altså med lønnsomhet bygge gjødsellager for opptil 1 100 kr for hver eneste m3 husdyrgjødsel du etter bygginga kan spre i vekstsesongen som du nå sprer senhøstes.