Mange gårdbrukere kvier seg for å ta for mye for rundballene når det er kjentfolk eller naboer som skal kjøpe dem. Det er en bra holdning å være moderat og ikke utnytte at yrkesfeller har kommet i en situasjon med for lite fôr. På den annen side er det etter hvert mange som baserer produksjonen sin på et visst innkjøp av fôr. Og da bør det heller være slik at rundballprodusenten får rimelig betaling for ballene sine og dermed også ser mål og mening med å opprettholde en stor grasavling og få betalt for det de selger. Det er en nasjonal målsetting at vi skal øke produksjonen i landet og da må det være lønnsomt å produsere norsk fôr, slik at mer melk eller kjøtt ikke bare baseres på mer importert vare.

Gjennomsnitt 503 kr/ball

I prosjektet Grovfôr 2020 ble produksjonskostnad per rundball beregnet på 150 bruk i hele landet. Dette var overveiende melkeprodusenter med vesentlig produksjon. Det gir en god pekepinn på hva minsteprisen bør være på dersom en ønsker å produsere rundballer for salg. Gjennomsnittlig produksjonspris i hele landet var 503 kroner per ball. Ser vi på det regionvis er det litt variasjon, se tabell 1. Det kan være litt forskjell på innholdet i ballene, som ikke nødvendigvis har blitt målt nøyaktig, men det har blitt forutsatt rett rundt 200 FEm/ball i de fleste eksempler.

Tabell 1. Produksjonskostnader i kroner per rundball

Gjennomsnitt

Fjellbygdene

Trøndelag

Flatbygdene

Vestlandet

Sørlandet

Nord-Norge

503

522

487

497

541

427

549

Produksjonskostnadene omfatter jordarbeiding, såing, ugrasbekjemping, kalking, gjødsling, høsting, pressing, pakking og hjemkjøring til bruket. Herunder ligger også maskinkostnadene og arbeidstimene med en pris på 200 kr/time. Det var relativ liten forskjell på produksjonskostnadene – de aller fleste lå på 400-600 kr/ball. Det betyr at hvis en som selger skal ha sine kostnader dekket bør prisen ligge i dette område. En kan gjerne få beregnet dette på eget bruk, dersom en vil være sikker på lønnsomheten. Alle enheter i NLR og Tine har rådgivere som kan beregne dette. Prisen for pressing og pakking er som regel per ball når en leier maskinentreprenør, men Grovfôr 2020 viser likevel at det er en klar tendens til lavere kostnad per ball, når det er høyere avling, se Figur 1. Det lønner seg derfor også som selger av rundballer å opprettholde gode avlinger. Alt annet like vil det kunne gi et større nettooverskudd.

Kostnad per rundball
Figur 1. Produksjonskostnad per ball i forhold til avling per dekar

Varierende innhold i ballene

Værforhold spiller inn på tørrstoff og kvalitet i rundballene, og rundballepresser påvirker størrelse og pakketetthet i ballen. Dette bør det også tas hensyn til ved kjøp og salg av baller.

Rundballer som ble veid og som det ble tatt ut prøver av i registreringer på Agder viste en god del variasjon, se tabell 2.

Eksemplene viser at lavt tørrstoffinnhold gir generelt mindre innhold i ballene. Tabellen viser også at selv om vi vet at tørrstoffprosenten er ca. 30 % kan det være avvik (størrelse og pakketetthet) og generelt vil det være mer fôr i baller med høyt tørrstoffinnhold. Forsøk viser at mellom 20 % og 40 % tørrstoff får man 5 FEm mer i ballene for hver 1 % økning i tørrstoff. Slike forhold bør en som selger kunne dokumentere og som kjøper være villig til å betale i forhold til.

Tabell 2: Rundballer av gras. Vekt, ts % og FEm/ball.

Vekt

ts %

Kg ts/ball

FEm/kg ts

FEm/ball

836

0,198

166

0,82

136

690

0,236

163

0,83

135

730

0,303

221

0,85

188

800

0,311

249

0,86

214

573

0,311

178

0,85

151

793

0,401

318

0,87

277

670

0,41

275

0,86

236

550

0,551

303

0,82

248

590

0,568

335

0,74

248

540

0,674

364

0,88

320

420

0,722

303

0,84

255

Bruk av ensileringsmiddel og flere lag plast

For baller med inntil 30-35 prosent tørrstoff har bruk av ensileringsmiddel vist økt fôrkvalitet og lønnsomhet i å bruke i melkeproduksjon eller okseoppdrett. En kan derfor også betale for merverdien, dersom fôret skal brukes i disse produksjonene. På høye tørrstoffprosenter kan en heller bruke flere lag plast fremfor konserveringsmidler. Også her bør en betale merprisen ved flere lag plast, da det sikrer at fôret holder god kvalitet.

Transportavstand koster

Uansett om en skal leie transport eller hente selv så koster dette. Dette må kjøper ta med i regnestykket. Hvis eksempelvis ballene koster kr 500 og transporten kr 100, da har en ved 200 FEm/ball en kostnad på 3 kr/FEm. Dette må vurderes i forhold til å øke kraftfôrforbruket.

Rundballe