Beitestell

Hvis du pusser ned til 7-8 cm øker antall skudd og beitet blir jamnere, tettere og ferskere. Grashøyden har også stor virkning på opptaket: langt gras gir store munnfuller, er graset kort må kua ta flere bitt og dermed øker beitetida for å få samme opptak som når graset er høgt. Det er ikke heldig, kua rekker ikke alle disse munnfullene når graset er for kort. Hun skal drøvtygge, hvile, melke, spise kraftfôr, - hu er travel. Derfor er anbefalinga å legge seg på grashøgder rundt 12-18 cm, da er graset passe høgt og fortsatt ferskt. Det gir som sagt best mulig opptak på beite. Kua er jo en selvgående høstemaskin, kanskje den beste og mest økonomiske høstelinja vi har.

Rug - tidlig avbeiting

Med godt vårvær kan beitet være klart allerede én måned etter såing. Rugen vokser raskt og busker seg svært godt. Derfor er det viktig å slippe på dyra tidlig, og senest ved 12 til 15 centimeters plantehøyde. På våren er det anbefalt rask avbeiting, hvor dyra bare får tilgang til beitet én dag før de flyttes til nytt beite. Dyra bør komme igjen på samme arealet etter ei uke. Det er svært viktig å holde plantene på vegetativt stadium, og det gjør vi ved å holde høyt beitetrykk. Rug krever høyere beitetrykk enn andre beiteplanter. Planter som setter strå blir lett vraka av dyra, og en må påregne pussing av beitet dersom man ikke har høyt nok beitetrykk. Rug har et moderat næringskrav, og kan greie seg fint med cirka tre tonn blaut storfegjødsel per dekar. Rug har et moderat næringskrav, og kan greie seg fint med cirka tre tonn blaut storfegjødsel per dekar, du kan bruke større mengder, noe raigraset vil ha særlig glede av, men man skal være klar over at dyra gjerne vraker planter som er for hardt gjødsla. Vi anbefaler de som ønsker å ha et godt høstbeite å gjødsle med én kilo nitrogen per dekar og uke. Dette har gitt tilfredsstillende vekst i raigraset i fra august og ut beitesesongen.

Gjødsling til beite

Som en tommelfingerregel regner vi behov for ca. 0,75-1 kg N/daa/uke på fulldyrka areal i god produksjon. For eldre, mindre yterikt beite eller kløverrike beite, ligger behovet på 0,5-0,75 kg N/daa/uke.

Dette blir 3-4 kg N/daa ved gjødsling en gang i måneden på fulldyrka beite. Små mengder jevnt fordelt gir jevn grasvekst og jevn kvalitet på graset. På eldre beite/kulturbeite er behovet 3-4,5 kg N/daa og gjødsling hver 6. uke.

Fosfor og kalium tildeles på første gjødslinga (om våren), dersom det ikke tilføres husdyrgjødsel. Husdyrgjødsel kan tilføre med inntil 2 t / daa. Det vil i de fleste tilfeller gi tilstrekkelig med fosfor og kalium. Husdyrgjødsel skal kjøres på 3-4 uker før beiting, og den bør være tynn (gylle er best).

Det er viktig å ikke overstige 5 kg N på beite med tanke på nitratforgifting, og for ikke å få en altfor kraftig tilvekst som går fra oss kvalitetsmessig. Nitratforgiftning kan skje når tilvekstbetingelsene er optimale. Planten tar opp mye nitrogen, men rekker ikke å omdanne det til protein og det blir en høg nitratkonsentrasjon i planten.

Driver du økologisk er det husdyrgjødsel som er aktuelt på beitene. Og vi snakker om samme mengde N i form av det. Bruk av husdyrgjødsel på beite kan øke smittefaren. Dette bør en være klar over når en har ungdyr og kyr på slike beiter. Det er en god regel å la det gå minst tre uker mellom spredning og beiting. Små mengder vasstynna gjødsel og småregn eller vatning rett etter gjødsling er en fordel. Det vil kunne hindre at rester av husdyrgjødsla blir liggende på bladplatene. Teknikker som stripespredning og nedfelling av blautgjødsel vil redusere denne risikoen

Slik blir beitinga mest effektiv

• Slipp kyrne sultne på beite, da beiter de mer effektivt. Innefôringsdager gjør at kyrne tror de skal få servert fôr, og det kan gå noen dager å lære dem å beite effektivt igjen.

• Kvadratiske skifter gir roligere kyr og mindre opptråkking langs gjerdene.

• Et beite tåler ofte beiting under våte forhold bare det får nok hvile etterpå.

• Driv ikke kyrne gjennom avbeitede beiter til et nytt, driv de heller over ubeitet gras. Graset tåler bedre tråkking når det er ubeitet.

• Lag flere åpninger til skiftene og varier inn- og utdriving mellom dem. Det gir mindre slitasje på graset.

• Logistikken er viktig. God logistikk gir mindre opptråkking og lavere tidsforbruk til driving.

• Å kjenne kuas atferd på beite er viktig. Så mye gras per munnfull som mulig, og så mange jafs som mulig per skritt.

• 12 til 15 centimeter gjennomsnittlig graslengde gir høyest inntak per ku.

• Rotér mellom mindre skifter, bytt til et nytt skifte annen hver dag.

• For stort beiteareal gjør at kua ikke beiter ned, som gjør at tilveksten på beitet blir dårligere.

• Ideell nedbeiting for best mulig tilvekst på beitet er cirka 1/3 av graslengden. Slipp antall dyr ettersommeren.

• Avpussing trigger graset til å vokse bedre og det gir en sterkere grasmatte som tåler mer tråkk, samtidig som du tar en del ugras.