Årets prognoseprøver før 1.slått viste raskere fall i energi- og proteininnhold enn vi har vært vant til, men ganske likt 2020 og 2021. Det kan se ut til at flere grovfôrdyrkere har tilpassa seg og reagert raskt nok til å høste god kvalitet. Samtidig vet vi at vi må ha været med oss ved ønska slåttetid, da det har avgjørende betydning for surfôrkvaliteten. For mange utgjør første slåtten minst halvparten av årsavlinga, så det er viktig at dette blir verdifullt produksjonsfôr. Og for de som satser på høg fôrverdi på flere slåtter er det viktig å komme i gang tidsnok på 1.slått. Mange som høsta tidlig 1.slått fikk også i år (som i fjor) med seg varme og rask utvikling mot 2.slått, som trolig skuffa avlingsmessig der det mangla nedbør eller vatning.

Økt energi og protein, lågere tørrstoff, god gjæringskvalitet

Det generelle bildet, basert på gjennomsnittstalla, er en liten kvalitetsøkning fra de foregående åra. Både energi- og råproteininnhold er litt høgere enn på tilsvarende tid (for statistikk) de siste tre åra i 1.slått, og for 2.slått i gamle Hedmark. Resultatene peker mot litt mindre fortørka fôr i år enn foregående tre år for begge slåtter, men sukkerinnholdet er om lag på høyde. Svakere fortørking er litt overraskende med tanke på økte høstekostnader i år, men skyldes kanskje prioritering av kvalitet da regnet ga seg, spesielt for 1.slått. Resultatene (ikke vist) tyder på minste like god ensileringskvalitet som tidligere, enten vi ser på pH, syreinnhold eller ammoniakk-nitrogen.

Positiv protein-tendens

Med tanke på rapporter om gode avlinger i 1.slått er det positivt at vi ser proteininnhold som samsvarer godt, og på vanlig måte, med energiinnholdet. I 2.slått holder proteininnholdet seg i gamle Hedmark, mens det er en tendens til litt lågere innhold i gamle Oppland. Større eller mindre avling enn normalt, sammen med eventuell ned- eller oppjustering av nitrogengjødsling i år, gjør det minst like aktuelt som tidligere å skaffe kunnskap om eget fôr via analyser. Ikke minst for å balansere med stadig dyrere kraftfôr.

Fôrkvalitet tilpassa egne formål

Det er store sprik i minimums- og maksimumsverdier, men uten tilgang til enkeltresultatene er det vanskelig å si noe om forventa måloppnåelse til ulike produksjoner. De som satser på høg grovfôrandel ved høg ytelse (mjølk eller kjøtt) må ha bedre kvalitet enn gjennomsnittet, og trolig kunne noen med fordel bytte litt fôr så de kunne disponere både "krutt" og sinkufôr.

Dra i "skyveren" under tabellene for å se flere verdier.

Bestill grovfôrprøver og rådgiving

FEm/kg tørrstoff beregna av oss

I statistikken kommer ikke FEm/kg tørrstoff med. Denne har vi derfor beregna sjøl fra NEL20-verdien, med standardfaktoren 7,075 MJ pr FEm.

1.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 24.10.22 248 34.3 6.13 0.87 15.3 517 167 70
Oppland 24.10.22 266 36.8 6.06 0.86 15.3 517 180 66
Hedmark 25.10.21 393 35.6 6.01 0.85 15.0 522 175 67
Oppland 25.10.21 422 41.0 5.92 0.84 15.2 529 193 73
Innlandet 26.10.20 645 39.6 5.99 0.85 14.7 525 178 66
Hedmark 3.11.19 305 34.9 5.85 0.83 13.3 521 184 53
Oppland 3.11.19 404 38.1 5.85 0.83 14.1 517 186 56

Vi får sammendrag både med gammel og ny fylkesinndeling, og har fortsatt med splitting til de "gamle" fylkene av ren nysgjerrighet. Resultatene viser at det er små forskjeller. Vi ville funnet større forskjell mellom to rundballer fra samme jorde!

Nærmere normalen fra 2.slått

2.slått Antall Tørrstoff, % NEL20, Mj FEm/kg t.st. Råprotein, % NDF, g/kg t.st. iNDF, g/kg NDF Sukker, g/kg t.s.t
Hedmark 24.10.22 128 40.2 6.13 0.87 15.6 484 176 98
Oppland 24.10.22 81 41.1 6.00 0.85 14.8 494 187 93
Hedmark 25.10.21 183 43.6 6.05 0.86 15.3 484 183 103
Oppland 25.10.21 155 44.0 6.01 0.85 15.5 490 187 95
Innlandet 26.10.20 328 36.6 6.01 0.85 14.6 496 174 70
Hedmark 3.11.19 129 37.5 5.91 0.84 14.3 489 187 62
Oppland 3.11.19 178 38.4 5.77 0.82 14.7 493 201 62

Etter forrige gjennomgang (3.oktober) er det kommet flere resultater fra 2.slått, så vi er i ferd med å få et generelt inntrykk. I gjennomsnitt er det liten forskjell i analysert energi- og proteinverdi mellom 1. og 2.slått, utenom en anelse lågere proteininnhold i gamle Oppland. Siden det er under halvparten så mange prøver fra 2.slått som fra 1.slått bør du likevel ikke legge vekt på forskjellen. Tilvekst etter 1.slått varierte mye innen fylket, så her antar vi enda større forskjeller regioner og garder imellom enn i 1.slått.

Hedmarken beholder ledelsen i "regionkampen" i Innlandet

Til orientering og sammenligning har vi satt opp sammendrag for regioner innafor NLR Innlandet. Her er Jevnaker og Lunner fortsatt med i Vestoppland, men har pr dato ingen prøver. Tallgrunnlaget spriker mye, men Hedmarken har levert best resultater så langt, mens Ottadalen og Midt-Gudbrandsdal henger etter på energiinnhold og ufordøyelig fiber (iNDF) i 1.slått.

1.slått Tørrstoff NELp20 FEm Råprotein NDF iNDF Sukker
Region Antall % MJ pr kg tst % gr pr kg tst gr pr kg NDF gr pr kg tst
Hedmarken 98 35.0 6.23 0.88 16.2 503 164 55
Sør-Østerdal, Trysil-Engerdal 8 53.3 6.21 0.88 14.4 520 147 98
Nord-Østerdal 122 32.1 6.08 0.86 14.8 524 169 78
Vestoppland 97 36.2 6.08 0.86 15.0 519 172 56
Valdres 54 40.4 6.11 0.86 14.8 498 180 73
Sør-Gudbrandsdal 28 34.3 6.12 0.86 15.7 510 175 70
Midt-Gudbrandsdal 26 40.7 5.93 0.84 14.9 518 196 101
Ottadalen 25 34.9 5.93 0.84 15.6 538 198 77
Lesja/Dovre 36 33.6 6.07 0.86 16.7 528 180 44

Stort sprik i tallgrunnlag for 2.slått

Som tabellen viser er grunnlaget til dels svært tynt for rangering av 2.slått. Med få analyser vil enkeltprodusenter kunne slå ut mye i gjennomsnittsresultat, så dette bildet kan endre seg mye for enkelte områder utover høsten.

Hedmarken har en klar ledelse også her, mens midtre og nordre Gudbrandsdal henger etter, spesielt med energiinnholdet.

2.slått Tørrstoff NELp20 FEm Råprotein NDF iNDF Sukker
Region Antall % MJ pr kg tst % gr pr kg tst gr pr kg NDF gr pr kg tst
Hedmarken 69 42.2 6.20 0.88 16.2 469 177 91
Sør-Østerdal 2 62.5 5.88 0.83 13.4 528 169 143
Nord-Østerdal 49 35.7 6.12 0.86 15.3 494 171 100
Vestoppland 42 42.6 5.98 0.85 14.2 484 191 93
Valdres 9 36.2 6.12 0.86 15.2 482 176 83
Sør-Gudbrandsdal 17 41.8 6.06 0.86 15.5 500 176 101
Midt-Gudbrandsdal 4 38.3 5.97 0.84 16.0 509 185 101
Ottadalen 5 37.4 5.75 0.81 15.1 543 213 89
Lesja/Dovre 4 41.2 5.94 0.84 15.5 526 176 83

Hvordan gikk det i fjor ?