Jorda under pløyesjiktet påvirker også vekstvilkårene til plantene, spesielt ved tørke og mye regn. Makroporene i jorda er hovedveiene for vann og gasstransport i jorda. Hvis disse tettes/presses sammen, reduseres plantenes mulighet for å få vann og næringsstoffer, og rotveksten hemmes. Resultatet blir dårlig vekst, spesielt ved tørke og mye regn.

Jorda må være lagelig

Jorda er mest utsatt når den er veldig fuktig, og/eller løs. Tiltak som reduserer jordpakkingen er først og fremst å kjøre når jorda er lagelig, og kjøre minst mulig på jordet. Lett utstyr er en fordel. Bruk av brede dekk/flere hjul, og lavest mulig lufttrykk i dekkene, reduserer belastningen på jorda. Jordas bæreevne kan også økes slik at trykket spres over en større flate, f.eks ved drenering. Uten god drenering vil vannet bli stående i jorda lengre, og jorda vil være våtere lenger enn drenert jord og dermed mer sårbar for pakkingsskader.

Jordart og struktur er viktig

Hvor utsatt jorda er for pakking og erosjon kommer an på jordtype, partikkel og aggregat sammensetning, jordstruktur stabilitet og jordas fuktighetsinnhold. Hvor utsatt jorda under pløyesjiktet er for pakking påvirkes også av hvor godt jorda over beskytter den. God og sterk jordstruktur i jordas topplag beskytter jordlaget under bedre enn jord med dårlig struktur.

Jordtypen har mye å si for jordas bæreevne. Vannmetta siltjord blir lett flytende, de små partiklene i jorda er svakt bundet til hverandre og kan lett følge med vannstrømmen. Siltjorda har dårlig bæreevne, og er utsatt for utvasking. Vårpløying av siltjord anbefales for å unngå erosjon, og få raskere opptørking av jorda på våren.