Snømugg er en vanlig og utbredt overvintringssopp og er en av de viktigste årsakene til at høstkorn og gras i enger, beiter, parker og idrettsanlegg kan bli drept i løpet av vinteren. Størst skade oppstår ved frodig og tett plantebestand under langvarig snødekke på telefri mark. Skadene kan variere fra små, ubetydelige flekker til ødeleggelse av store arealer og hele åkrer. De mest karakteristiske symptomene er dødt gråhvitt sammenfiltret bladverk som ligger flat-trykket mot jorda, gjerne med et rosa skjær etter snøsmeltingen. Rosaskjæret forsvinner nokså raskt i sollyset.

Angrep av snømugg kan gi flekker eller større flater med dødt gress. Grasplanter blir mer motstandsdyktige mot snømugg når de blir kuldeherdet om høsten før snøen kommer. Varme høster kan derfor føre til at denne induserte resistensen avtar og at angrepene forsterkes. Flerårig raigras og raisvingel har liten resistens mot overvintringssopper sammenliknet med arter som timotei og engsvingel.

Ved høy luftfuktighet produserer soppen sporer som smitter høstkorn og engvekster om høsten og sjukdommen utvikler seg i løpet av vinteren under snødekke. Soppen får gode betingelser når snøen smelter nedenfra. Dette er vanlig når snøen har lagt deg på tien mark, eller når telen går opp før snøsmeltinga. Soppen kan vokse på plantene ved -1 til 3 °C, og den fuktige lufta under snøen fremmer soppens utvikling, mens plantene

svekkes bl.a. av mangel på lys. Vekst av soppen fra plante til plante gjør at området med drepte planter vokser utover.

Bilde1
Hardt rammet gjenlegg fra i fjor. Foto; Stein Jørgensen

I gras vil forebyggende tiltak mot snømugg bestå i å redusere mengden plantemateriale om høsten. En tett og frodig plantebestand før innvintring gir risiko for skader. En sein siste høsting (kanskje etter vekstavslutning og herding), vil kunne redusere vinterskade av snømugg. Sein nitrogen-gjødsling vil føre til at veksten fortsetter lengre utover høsten. Snømuggresistensen i gras synker ved økende nitrogen-gjødsling, mens gjødsling med kalium kan gi økt snømuggresistens.

Tilgjengelig nitrogen fra husdyrgjødsel er årsaken til at gjenlegg og 1.års eng er mer utsatt enn eldre eng

Bilde2
Resultatet i dette tilfellet er så stor utgang at det krever resåing. Foto; Stein Jørgensen