Vi har tatt prognoseprøver på totalt 27 teiger i år, fordelt over det meste av Innlandet. Hos noen starta vi litt tett inntil slåtten og rakk bare to prøver før teigen ble høsta. Det har stort sett gått ei uke mellom hvert prøveuttak, og det er grunnlaget for å gruppere resultatene etter uttaksnummer, slik at vi kan antyde utvikling pr uke. Startdato for uttak varierer naturligvis med veksten rundt om i regionen. Figuren viser hvordan energi, målt som FEm pr kg tørrstoff, og protein endra seg i perioden vi tok ut prøver. Endringa er praktisk talt parallell om vi rakk 2 eller 3 prøver, særlig for energiverdi der vi ser at det er startpunktet som utgjør forskjellen. Dette ser vi også i tabellen, der vi i tillegg har tatt med fiberinnholdet. Ved «samme» energiverdi er proteininnhold høgere og NDF-innhold lågere der vi bare rakk 2 prøver, så de driver kanskje litt mer intensivt ? Timoteibasert eng er helt dominerende i materialet, så grasart har liten innflytelse på resultatene.

Skjermbilde 2021 07 12 kl 13 46 08
Gjennomsnittlig utvikling i årets prognoseprøver, etter uttaksnummer.

Vi ser en ukentlig nedgang på 0,07-0,08 FEm/kg tørrstoff, som er en del over «normalen» vi er vant til på ca 0,05 FEm/kg t.st. pr uke. Sagt på en anna måte: energiverdien sank like mye på 2 uker i år som den normalt har gjort på 3 uker. Sjøl om det er mer enn venta, har vi også fått melding fra praksis med direktefôring som tyder på at det kan stemme. Fasiten ligger jo i produksjonsresultatet.

Siden det er ei litt anna kalibrering hos NIBIO (som vi bruker til prognoseprøver) enn kommersielle laboratorier, vil du finne litt lågere NDF-innhold, men trolig tilsvarende redusert energiverdi ved utsatt slått av eget fôr. Det er all grunn til å ta egne fôrprøver om du satser sterkt på grovfôrkvaliteten.

Tabell 1. Energi-, protein-, og fiberinnhold i prognoseprøver tatt i Innlandet til førsteslått i 2021.

Uttak nummerFEm/kg tsProteinprosentGram NDF/kg ts
Gram iNDF/kg NDF
Med tre uttak
11,0524,3488108
20,9719,8539132
30,9015,8594168
Med to uttak
10,9822,4514135
20,9017,5572173


Enkeltteiger varierer, men trenden er tydelig

Det er ikke enkelt å ta gode, representative prøver uke etter uke i praksis-eng, så resultatene og utviklingskurvene kan variere på prøveteigene. Tendensene i år synes likevel temmelig klare, og som vi ser i diagrammet under stuper kvaliteten nesten like bratt på slutten av prøveperioden. I figuren er tegna inn utviklingskurve for hver enkelt prøveteig, kobla til dato for prøveuttak. Spesielt interesserte kan sjekke mot artikkelen på vår hjemmeside (klikk lenke) for å finne aktuell teig. Midt i «virvaret» ligger en tjukk, svart strek der gjennomsnittsresultater for teiger med 3 uttak er vist – med simulert dato. Vi ser at de fleste enkeltkurvene har ganske lik helning som gjennomsnittskurva.

Skjermbilde 2021 07 12 kl 13 56 26
Utvikling i energiinnhold for prognoseprøver tatt i Innlandet i 2021.
Hjemmeside ny 01

Vi er her for deg

Sammen for bedre grovfôr og økt lønnsomhet