Målet i denne serien er å studere avling og overvintring ved 2 eller 3 slåtter. Det er i alt 11 timoteisorter som inngår i forsøket planlagt av NIBIO. Disse er fordelt på to serier: en med nordlig tilpassa og en med sørlig tilpassa sorter. Blant totalt 12 godkjente sorter er fem på markedet, herav fire i felt med nordlige sorter, og to i felt med sørlige sorter. Alle tre av feltene i Innlandet er med nordlige sorter. To av disse er anlagt i 2021, mens det siste er anlagt i 2022.

Resultat fra felt i første høsteår

Feltet ligger i Nord-Østerdal, og ble anlagt 7.juni 2022 hos Helge Granli, Vingelen, ca. 540 moh. Feltet var godt etablert høsten 2021 og overvintret bra, men var preget av kjørespor etter spredning av husdyrgjødsel. Gjødsling i 2023 var 12+9 kg N pr. dekar, med 2+2tonn blautgjødsel fra storfe/pr. dekar sammen med YARA OPTI NS27-0-0. Høstedatoer var 26.juni og 22.august. 1.slåtten var preget av tørke, og ga beskjedne TS-avlinger, mens 2.slått to måneder senere ga mer normale avlinger. Sorten Gunnar kom best ut i dette feltet med 928 kg TS totalt. 645 av disse kom i 2.slått!

Vi har kun tørrstoffvekter som mål på avling foreløpig for dette feltet, men venter på resultater av kvalitetsanalyser fra feltserien for 2023. De vil gi et bedre grunnlag for sammenligning av sorter.

Skjermbilde 2024 04 04 143630

Resultat fra felt i andre høsteår

Feltet i Nord-Østerdal ligger hos Arne Solvang i Alvdal, ca. 500 moh. Våren 2023 registrerte vi god dekning for alle sorter og lite ugras. Gjødsling i 2023 var 12 + 8 kg N/daa i Fullgjødsel® 22-3-10 /25-2-6. Sorten Liljeros ga størst avling med 1283 kg tørrstoff pr dekar i sum for to slåtter. Nummersorten GNTi1169 lå best an etter 1.slått, men der feila vi på avlingsregistrering for 2.slått.

Feltet i Midt-Gudbrandsdal ligger hos Jørn Skoe ved Vinstra i Nord-Fron, ca. 515 moh. Feltet fikk 14 + 9 kg N/daa i Fullgjødsel® 22-3-10. Her er det sorten Gunnar som har gitt størst tørrstoffavling med 1335 kg tørrstoff pr dekar på 2 slåtter. Begge slåtter ble tatt om lag ei uke etter begynnende skyting i middel for sortene, hhv 14.juni og 22.august.

Skjermbilde 2024 04 04 143734

Vi har fått resultater av kvalitetsanalysene fra høsting i 2022 fra feltene i 2.høsteår. Lidar kom best ut i 2022 både i total TS-avling og i sum fordøyelig TS pr dekar for feltet hos Solvang i Nord-Østerdal. Lidar ga 886 kg fordøyelig TS per dekar. I Feltet hos Skoe i Midt-Gudbrandsdal passerte nummersorten GNTi1169 Gunnar med størst total TS-avling og oppnådde 903 kg fordøyelig TS per dekar på to slåtter. Hvis vi ser på fordøyelig andel av total TS -avling er det stor variasjon, men et gjennomsnitt på rundt70%. for de fleste sortene. Sein høsting i 2022, spesielt på feltet hos Solvang i Nord-Østerdalen, har sannsynligvis hatt påvirkning her.