Engalder og driftsmåte betyr som regel varierende avlingsnivå, men likevel kjører altfor mange med samme gjødselmengde på det meste av garden. Da kaster du bort penger på noe areal, og utnytter ikke mulighetene på anna areal. Gjødsler du alt middels, kan du fort kaste bort 100 kr/daa på ett skifte som kunne vært brukt på et anna skifte og gitt deg en snau rundball mer avling på kjøpet. Tell lass eller baller, mål silo eller vei baller og ta tørrstoff- og fôrprøver, så vet du hva du har.

Utnytt husdyrgjødsla

Husdyrgjødsla har mye næring og kan spare deg mye innkjøpt gjødsel når den brukes riktig. Det betyr at den helst brukes der det er låge fosfor- og kaliumtall, og du kan da doble gjødselverdien i kroner. Moderne gjødselvogner gjør at du kan spre talle på enga med godt resultat, men du får bedre nitrogenvirkning og det er lettere å spre som blautgjødsel. På eng skal den helst spres som gylle, dvs maks 5-6 % tørrstoff.

Kalk først

Riktig pH-verdi i jorda har stor betydning for tilgangen på næringsstoffa, og dermed utnytting av tilført gjødsel. Du får aldri topp avling med låg pH. Samtidig vokser de fleste kulturvekstene best ved pH 6 og oppover, og belgvekster bør ha nærmere 6,5.

Bedre beitebruk

Hard beiting er tøft for plantene, sjøl for beitetilpassa arter som raigras og engrapp, og tar helt knekken på timotei og bladfaks. Det største problemet er hard og langvarig beiting på hausten, som gir dårligere overvintring og dermed dårligere vårbeite, som igjen gir dårligere tilvekst på lam og større behov for haustbeite til sluttfôring. Her må den negative spiralen brytes på hausten, med vern om areal som skal brukes til vårbeite, ta inn grønnfôr til haustbeite og stoppe engbeitinga før det er snautt.

Gode gjenlegg

For å heve avlingsnivået er fornying effektivt, da du kan ta ugras, kalke og få inn yterike arter. Et opplegg med fornying etter vårbeite eller 1.slått er gunstig for rask spiring, samtidig som frøugras ofte er mindre plagsomt den tida. Mye av kostnaden ligger i jordarbeiding, så det er viktig å fullføre med nok såfrø og bekjemping av ugraset, så du får topp plantedekke. Gjenlegg og 1.års eng skal ikke beites.

Ta vare på avlinga

Fortørking er det mest effektive tiltaket i slåtten, for å holde prisen nede og sikre fôrkvaliteten. Med fortørka fôr er det mindre sjanse for feilgjæring, det går mer fôr i rundballen og det blir færre rundballer å transportere. Med kjemisk ensileringsmiddel tar du best vare på sukkeret og sikrer mer stabil kvalitet. Over 40-45 % tørrstoff er mugg det vanligste problemet, og da må du bruke mer plast for å redusere luftvekslinga.