Varmen har ført til at graset ikke har busket seg, og det er mye tynn eng i hele området. Timoteien skyter på kort strålengde og det blir små avlinger i 1. slåtten. Den gamle enga med tettest grassvor, og djupest rotsystem, kan se ut til å gi større avling enn den unge enga på førsteslåtten i år.

Langsiktige værprognoser signaliserer at juni vil bli våtere enn normalt, så dersom høsteutstyret er klart bør 1. slåtten tas på det planlagte utviklingstrinnet slik at en får den fôrenhetskonsentrasjonen en trenger. Da kan en ha sjanse for å få en god 2. slått og en må også basere seg på å ta minst tre slåtter. Det går ofte overraskende fort mellom 1. og 2. slåtten dersom 1. slåtten er tatt tidlig, så fortsett og følg med på varmesum og utvikling i enga. 2. slåtten kan komme så tidlig som første uka i juli.


Hvordan gjødsle etter 1. slått i år, når vårgjødsla knapt har fått virkning?

Dersom slåtten ble tatt/tas 4-5 uker etter utkjøring av mineralgjødsel bør du gjødsle som normalt (gjødslingsplanen) dersom du har høstet forventet tørrstoffavling. Er det gått kortere tid enn 4-3 uker siden gjødsling og høstet tørrstoffavling er betydelig lågere enn planlagt avling, vil trolig ikke alt nitrogen være utnyttet til 1. slått og dermed være tilgjengelig for ny grasvekst. Da kan mengde nitrogen ved overgjødsling reduseres.

Ved kort tid fra gjødsling til slått og om en er rimelig sikker på at det kommer nedbør innen to uker etter slått, kan en redusere noen kilo på tilførsel av nitrogen. En trenger ikke å stresse med å få ut mineralgjødsla rett etter slått siden en har ettervirkning av vårgjødsla, men tidlig spredning vil alltid være gunstig. Dersom det ikke er utsikter for regn innen få dager etter slått, anbefaler vi å få spredd husdyrgjødsla så raskt som mulig, slik at bladene ikke blir tilgriset med gjødsel. Det er typisk etter varme tørre somre at vi sliter med sporer i Midt-Norge.

Dersom husdyrgjødsla blir spredd under varme og tørre forhold må det regnes med et stort nitrogentap til luft fra husdyrgjødsla. Om prognosene for mer nedbør i juni ikke slår til, og vi stadig får tørre forhold, vil det være gunstig å følge gjødselplana uavhengig om det er ligger igjen gjødsel etter 1. slåtten. Nitrogenet følger vannstrømmen inn i plantene, og om det er lite plantetilgjengelig vann vil det være lettere for plantene å få tatt opp nitrogen om det er større mengder tilgjengelig.

Mange engster seg med rette for at det blir mye nitrat i graset nå når det går så kort tid mellom spredning av gjødsel og slått. Vi anbefaler normalt at det skal gå minst 4 uker mellom gjødsling og slått. I år går det kortere tid enn dette for mange, og de lurer på om det er lurt å utsette slåtten for å unngå nitrat. Vi anbefaler å slå dersom enga er på rett utviklingstrinn for det behovet du har, slik at en får en god start på 2. slåtten, men ta ut fôrprøver slik at fôret kan fordeles med de neste slåttene så en unngår problemet med nitratforgiftning på den måten.

Ta kontakt med din rådgiver før planlegging av gjødslinga til tredje slåtten.

Note:

Tidlig høstetidspunkt= ved begynnende skyting (basert på fenologisk utvikling av graset).