Tidspunkt

Mot tofrøblada rotugras er beste sprøytetidspunktet normalt når plantene er i god vekst, dvs. på godt utvikla rosetter like før strekkingen starter. Erfaring viser at gruppen fenoksysyrer (MCPA, Banvel og Mekoprop) fortrinnsvis bør brukes tidlig i sesongen (1.slått), fordi de kan påvirke overvintringen negativt. Lavdosepreparater som Ally SX*, Gratil og Harmony kan med fordel utsettes til etter 1. slått siden de har gitt relativt stor avlingsreduksjon ved bruk før 1. slåtten. Disse midlene kan brukes på ettersommeren eller om høsten med godt resultat. Avlingsreduksjonen vil da bli mindre. For å få god virkning er det viktig at plantene ennå er i god vekst og at temperaturen ikke blir for låg.

Hvilket middel?

Ved sprøyting mot høymole og/eller en vanlig allsidig ugrasflora vil Ally SX* være førstevalget for de som har off-label godkjenning. Dette er en godkjenning dyrkere selv må ha, og som fås ved å kontakte den lokale rådgivingsenheten. Det skal ikke brukes klebemiddel for Ally ved spøyting i eng. Erfaringsmessig er også Ally SX* i tøffeste laget for graset når det blir sprøyta før 1. slåtten. Et alternativ til Ally SX* er Starane XL eller Flurostar 200/Tomahawk 200. Starane XL har imidlertid noe bedre virkning mot engsoleie og hundekjeks enn Flurostar 200/Tomahawk 200. Gratil og Harmony mot høymole er bare aktuell i eng der en vil skåne kløveren, men disse midlene kan også være i tøffeste laget for eng som blir sprøyta før 1. slåtten.

Dosering

Forhold som virker på dosering er utviklingstrinn, tid på året, temperatur og luftfuktighet. Dersom været er varmt og fuktig og plantene er i god vekst kan en redusere dosen. Sprøyting med redusert dose gir mindre risiko for skade på kulturplantene.

NB! Husk behandlingsfrister i eng og beite

* = OBS!! Les artikkelen: "Hva skjer med ALLY SX" side 15 i Medlemsblad nr. 1/2018