Frøblandinger med strandsvingel er høyaktuelt om dagen, både fordi den takler hyppige slåtter godt, samt har et godt utviklet rotsystem som gjør den mer robust under tørke og flom. Men vi ser at overvintring av spesielt i de mjukblada strandsvingelsortene er utfordrende i vårt klima, og at strandsvingelen generelt er varmekjær og er treg i gang på våren. Dette så vi i feltet på Lørenskog i fjor vår, og på begge feltene i år.

Frøblandingene som er sådd på Lørenskog og Brandval;

  • Strand 22: Timotei, strandsvingel, flr.raigras, rød- og hvitkløver
  • Nutrifiber: Strandsvingel, flr.raigras, hvitkløver
  • Strand 24: Timotei, strandsvingel, engrapp, luserne og rødkløver
  • FK Spire surfôr fiber: Timotei, strandsvingel, fl.raigras, rødkløver
  • Strand 27: Raisvingel, strandsvingel, engsvingel, engrapp og hvitkløver
  • FK Spire Surfôr Vestland: Timotei, engsvingel, engrapp, flr.raigras, raisvingel, strandsvingel og hvitkløver

Feltet på Lørenskog ble sådd i 2022. Etter en tøff overvintring i fjor, med påvist snømugg, tok svingelplantene seg opp utover i sesongen, men greide aldri helt å dekke igjen de hullene det var blitt i rutene fra overvintringen. Feltet ble gjødslet med både husdyrgjødsel og mineralgjødsel gjennom sesongen, og det ble tatt fire slåtter. Den siste slåtten av feltet ble tatt 20.10.2023, etter at innvintringen var antatt ferdig. Vinteren kom raskt tid etter det, slik at det ble ikke noe tid for gjenvekst etter siste slåtten. Også i år ser vi at blandingene med timotei er de som starter veksten tidligst og vil helt klart utgjøre størsteparten av grasbestanden til førsteslåtten. Timoteien har ikke tatt skade av en sein siste slått, som kanskje kan forklares med at det har vært gode forhold for overvintring 2023/2024, med langvarig snø og mild vår.

I blandingene til FK og Strand brukes strandsvingelsortene Barolex og Swaj. Disse sortene er ikke så mykbladet som andre svingeltyper, men skal være bedre på overvintring. Nutrifiber bruker i utgangspunktet mykbladet strandsvingel som det kan se ut som at ikke har like god overvintringsevne her hos oss. Både i våre demofelt og på landsbasis, er det stor variasjon i overvintring i eng med Nutrifiber. En viktig årsak til dette, utover ulike klimatiske og driftsmessige forhold, er at sådde blandinger består av ulike sorter med strandsvingel. Dette gjør det vanskelig å sammenlikne enger med hverandre og plukke ut svingelsorter som er best tilpasset nordiske forhold.


Feltet på Brandval ble sådd på våren i 2023. Det ble høstet tre ganger og siste slåtten ble tatt 4 oktober, noe som er i seneste laget og skyldes den langvarige nedbørsperioden i fjor høst. Dette gav liten tid til gjenvekst og innvintring før frost, men det ser ut til at rutene med timotei har taklet dette bra. Både timotei, kløver, engrapp og engsvingelen kommer fint i demofeltet vårt, mens Nutrifiberen er litt treg og det var en del svart jord i rutene. Av erfaring fra enger sådd i med NF, dominerer raigraset under etableringsåret og strandsvingelen på første engår. Det blir derfor interessant å følge feltet videre for å se hvordan de ulike blandingene utvikler seg. Vi ser først og på overvintringsegenskaper og ikke avling og kvalitet.

Strandsvingelfelt med tekst
Status på demofelt på Brandval 14.05.2024
Strandsvingel Lorenskog mai 2024
Oversikt over de ulike blandingene med strandsvingel. Bildet er tatt 13.05.24.
Naerbilde strandsvingel lorenskog 2024
Nærbilde av forskjellen mellom tre av de ulike blandingene. I ruta i midten er det timoteien som dominerer ruta.