Agronomisk optimal gjødsling (det som gir best avling) er noe anna en økonomisk optimal gjødsling hvor man også tar hensyn til gjødselpriser og produktpriser. Produktprisene må forhåpentligvis også etter hvert gjenspeile kostnadsøkningen og vil da endre bildet, men det vet vi ikke pr nå. Husdyrproduksjon er også mer komplisert enn rein planteproduksjon fordi grovfôret blir brukt på gården og ikke solgt. I drøvtyggerproduksjonen blir det ekstra vanskelig å vurdere konsekvensene av hvert enkelt dyrkingstiltak fordi man må trekke inn avlings- og kvalitetseffekter inn i neste innefôringssesong. Tapte avlinger/kvalitet må kanskje i neste omgang erstattes av innkjøpt grovfôr/kraftfôr som også øker i pris som vi ikke kjenner framtida rundt. De fleste tiltak som vi anbefaler går på god planlegging, god agronomi og godt utført arbeid (presisjon).

Flere ting må vurderes før man endrer gjødselstrategi. Behovet for grovfôr og type kvalitet på det du trenger er avgjørende. Viktigste punktet er nok hvordan tidligere avlingsmengde har vært i forhold til behov (for mye - nok - for lite) og hvor lett det er å få tak i innkjøpt grovfôr? Andre vurderingspunkt for endra gjødselstrategi;

Rask effekt

 • Gjødsle tidlig vår og rett etter slått
 • Sett faktisk avlingnivå på skiftenivå i gjødselplanlegginga - registrer avling på hvert enkelt skifte hvert år + bruk fôranalyser for vurdering av gjødsling
  • Dette betyr større differensiering av gjødsling, mindre til avlingssvak eng- mer til avlingssterk jord
 • Ikke gjødsle for unødig høyt proteinnivå. Sjekk proteininnhold på fôranalysen (gram råprotein/kg tørrstoff)
  • Produksjonsfôr
   • Over 160– reduser N gjødsling
   • Under140 – oppretthold/øk N-gjødsling
  • Vedlikeholdsfôr
   • Over 130– reduser N gjødsling
   • Under 110 – oppretthold N-gjødsling
  • Ved redusert N-gjødsling kan proteinnivå også opprettholdes med tidligere høsting, men avling reduseres
 • Vurder kløver % og utnytt kløveren du har bedre, se bilder
  • Så inn ekstra kløver i ung eng
  • Ikke sprøyt den bort i enga
  • I gjenlegg kan du evt. så inn kløver etter ugrassprøyting om du trenger det
  • Tommelfingerregel:
   • Opp til 10 %N kløver – ingen N-reduksjon
   • 20%kløver : 10 % reduksjon av N
   • 30% kløver; 20% N-reduksjon
   • Osv.
 • Gjødsle normalt til 1.slått, vurder redusert gjødsling senere i sesongen
  • Både nitrogen og fosfor frigjøres lettere fra jord ved god sommertemperatur, kaliumrik jord kan ha bra med tilgjengelig kalium allerede fra våren
 • Aksepter bruk av flere gjødselslag enn før for bedre tilpasning til ulike behov
  • På kaliumrik jord og på ung eng som fikk mye møkk i gjenlegget kan du knipe noe på K – god, eldre eng trenger mye kalium
 • Vedlikehold og still inn gjødselspreder godt
  • Bruk kantsprederteknologi og sporfølger
  • Økt presisjon ved variabel tildeling av mineralgjødsel
 • Få kontroll på husdyrgjødsla – mer verdifull enn noen gang:
  • Ta analyse av husdyrgjødsla!
  • Beregn / vit mengde møkk du har!
  • Møkkprioritet; åpenåker før eng før beite
  • Fordel husdyrgjødsla mer variert og på større areal om mulig -dekk først fosforbehov, deretter kaliumbehov hvis mye møkk
  • Umiddelbar nedmolding i åpenåker
  • Bland vann inn i sauemøkk og bruk den oppå eng
  • Bruk mye møkk på våren da P- og K-behov er størst
  • Spre om mulig med regn i sikte
  • Nedlegging, nedfelling øker N-utnyttelse
 • Stol på forgrødeeffekten - ompløyd voll kan frigi mange kg N; mer i varm enn i kald jord og mer fra kløverrik eng, dvs. større effekt i lavlandet og seinere i sesongen.

Langsiktig effekt

Alle med pH under 5,8 i eng bør kalke for å få bedre gjødselutnyttelse – ønska pH er 6,2-6,5! Dette er et kjempeviktig punkt som gjelder svært mange grovfôrprodusenter.