Med skyhøye priser på mineralgjødsel, er det ekstra viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Her er noen gode råd på veien fram mot våronna.

Siden våren 2021 har fullgjødselprisene økt med ca 60 %, og nitrogenrike gjødselslag som NS 27- 4 har økt med hele 133 %. For en grovfôrgård med normale mengder husdyrgjødsel har mineralgjødselkostnadene totalt sett økt med 82 %. Økte maskin- og dieselkostnader har gitt cirka 30 % økte husdyrgjødselhandteringskostnader i løpet av 1,5 år. Beregninger viser at totale gjødslingskostnader samlet sett for husdyrgjødselhandtering pluss mineralgjødsel har økt med cirka 64 % fra 0,70 kr per Fem til 1,15 kr per Fem det siste året.

Gjødselslag og svovel

NS 27- 4 koster nå i februar 6 800-7 500 kr per tonn som tilsvarer 25-28 kr per kg nitrogen. NS 27-4 er billigste mest lønnsomme valg å bruke sammen med storfêgjødsel for de som skal kjøpe nå. På våren anbefales svovelholdig mineralgjødsel sammen med husdyrgjødsel. Merkostnaden for svovel er 10-25 kr per dekar, men meravling på minst 45 Fem og optimalt N/S- forhold i fôret gir god lønnsomhet. Senere på året kan vi bruke Can 27 eller N 27 sammen med husdyrgjødsla.

Økt husdyrgjødselverdi

Mineralgjødselkostnadene om våren med bare Fullgjødsel 18-3-15 har det siste året steget 70 kr mer per dekar sammenlignet med om enga får NS 27- 4 pluss 3 tonn husdyrgjødsel. Gjødselbesparingsverdien av 1 tonn husdyrgjødsel har da økt 30 %. Det betyr økt lønnsomhet i husdyrgjødselanalyse, god gjødseldisponering, optimal spredemengde og spredetidspunkt ut fra jordas og plantenes behov. Det er nå særlig lønnsomt å bygge nok lagerkapasitet og ellers sikre at all husdyrgjødsla brukes optimalt i vekstsesongen. Størst verdi og mest besparelse i innkjøpt mineralgjødsel oppnår du fremdeles ved vårspredd husdyrgjødsel på eng og i gjenlegg på areal med fosforbehov.

Lønnsomt med bedre nitrogenutnyttelse?

At særlig nitrogengjødselprisen har økt mye, gjør det mer lønnsomt med husdyrgjødselutstyr som øker nitrogeneffekten. Med stripespreder, nedlegger og vannfortynnet gjødsel i slangespreder kan mengden NS 27- 4 reduseres med henholdsvis 20, 30 og 40 % sammenlignet med det som trengs med fanespredd gjødsel. De ovenfornevnte utstyr er nå nettoøkonomisk lønnsomt å investere i på Agder ved henholdsvis bare 1 100 m3, 1 300 m3 og 700-800 m3 total husdyrgjødselmengde i året. Sameie og innleie av slikt miljøvennlig spredeutstyr vil også være gunstig. Vanninnblanding øker nitrogenutnyttelsen i gjødsla frem til gjødsla er kommet ned i ca 3,5 % tørrstoff, men gjødselvolumet øker og derved også utkjøringskostnadene. Ekstra vann i gjødsla er meget lønnsomt ved slangespredersystemet. Ved utkjøring med vogn er ekstra vanninnblanding for å få ekstra nitrogenvirkning fremdeles ulønnsomt. Selv ved bare 1 km transportavstand, er ekstra vanninnblanding først lønnsomt når NS 27- 4 koster mer enn 8 700 kr per tonn som tilsvarer over 32 kr per kg nitrogen.

Transport av gjødsel

Både husdyrgjødselverdi og husdyrgjødselhandteringskostnadene har økt 30 % siste året. Det er derfor små endringer i forhold til i fjor vår hvor langt det nå er lønnsomt å frakte husdyrgjødsla. Storfêgjødsel med 6-7 % tørrstoff er nå lønnsom å kjøre ca 1,2 km per tonn tankvolum om våren og ca 0,8 km per tonn tankvolum etter første slåtten. Det betyr at med 8 m3 gjødselvogn er det lønnsomt å kjøre husdyrgjødsel opptil 10 km regnet ên veg om våren og 6,5 km etter første slåtten. Jorder som ligger lenger vekk enn angitt kilometergrense er følgelig mest lønnsomt å bruke bare mineralgjødsel på.