Feltet ble anlagt i 2019. Formålet med serien er å se på vekstutvikling hos bladfaks alene og i kombinasjon med engrapp sammenlignet med timotei for to og tre slåtter. Dette året ble det utført kun 2 slåtter da 2. slått ble tatt så seint at det var liten mulighet for gjenvekst. Det ble blanket ut et gjentak i andreslåtten på grunn av stor variasjon.


Avling i kg TS per dekar ved bladfaksfeltet, Hornnes 2020.

Ledd

Kg TS per dekar

1. slått

2. slått

Sum

Relativ avling %

Bladfaks

334

504

838

100

Bladfaks /engrapp

328

561

892

106

Timotei

407

588

995

119

P-verdi

0,01

0,26

0,02


Timotei hadde sikker høyere avling enn bladfaks med og uten engrapp. Ved andreslåtten var det ikke signifikante forskjeller mellom blandingene, mens i totalavlingen hadde også timotei alene sikker høyere avling enn bladfaks med og uten engrapp. I totalavlinga viste også bladfaks med engrapp sikker høyere avling enn bladfaks alene. At bladfaks og engrapp sammen gav større avling enn bladfaks alene kan skyldes at flere sorter i ei blanding normalt utnytter vekstpotensialet bedre.


For alle 4 felta i serien viste resultatene at timotei hadde høyest totalavling i 3 av felta, mens i det ene feltet gav bladfaksblandingene mest avling. Kun i feltet i Agder gav bladfaks med engrapp mer avling enn bladfaks alene. Bladfaks har sin fordel i perioder med tørke på tørkesvak mark. Det var små problemer med tørke dette året. I år med tørke vil en kunne forvente at bladfaksavlinga kan bli større enn timoteiavlinga. Forsøket vil ventelig videreføres flere år.


Vi takker NIBIO for økonomisk støtte til dette forsøket.


Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Gjødsling

Høstet i 2020

Petter Hegland

Sandjord

Som bonden

15.06. og 24.08.