Det er svært viktig å få ut husdyrgjødsla så raskt som mulig etter slått for å utnytte vekstpotensialet. Om ikke husdyrgjødsla kan komme fort ut, så bør det gis mineralgjødsel.

Spre på hvit, nyslått stubb

Husdyrgjødsel bør absolutt brukes straks etter første slått og bør helst spres på hvit, nyslått stubb under gunstige forhold, men det er større tap og skade av å vente til graset har kommet langt enn å spre i sol og litt varme forhold på hvit stubb etter slåtten. En bør få ut de mengdene en er avhengig av å få ut nå, da husdyrgjødsel til tredjeslåtten gir ei svært dårlig utnytting og dårligere økonomi. Nedmolding av husdyrgjødsel på høsten bør være helt uaktuelt ved høy gjødselpris. Dersom en har for mye gjødsel, bør en heller vurdere å selge gjødsel til andre.

Mineralgjødsla bør ut rett etter slåtten. Det er mange som venter til graset er kommet for langt. Da kan likegodt gjødslingsmengden reduseres i forhold til planen, for da vil neppe hele avlingspotensialet kunne realiseres. Det er god økonomi i å bruke presisjonsutstyr, og dette er særlig viktig for å få optimal avling ut mot jordekanten.

Næringsreserver i jorda

Det har vært stor variasjon i Agder denne sesongen. Vestre deler av Agder, det meste av Rogaland og Vestland har stort sett hatt greit med nedbør, og her forventes avlingene til førsteslåtten å bli normale. Der bør det gjødsles normalt etter slåtten med alle næringsstoffer. Lengst øst i Agder har tørken vart til ca midt i mai, og det ventes lavere førsteslåttsavlinger. De som har vårgjødsla til full avling ved førsteslåtten og som får en avlingsreduksjon, vil ha næringsreserver igjen i jorda og kunne redusere gjødslinga til neste slått en del – kanskje reduksjon opp mot 3-4 kg nitrogen per dekar. På leirholdig jord med lite kaliumbehov vil det da kunne være tilstrekkelig med nitrogengjødsel, ev. i kombinasjon med litt husdyrgjødsel.

Kompensere for en dårlig førsteslått

Førsteslåtten gir gjerne halvparten eller mer av fôret i et vanlig år, men det er gode muligheter for å kompensere seinere i sesongen. Mye avhenger av værforholdene, men noen valg påvirker du sjøl.

Der avlingene ser dårlige ut nå på våren, kan det være fornuftig å ta en relativt tidlig førsteslått, for så å satse på de etterfølgende slåttene. Tre slåtter bør være normen på raigras- og timoteibasert eng i nærheten av kysten. Særlig nyere enger gir normalt god gjenvekst til tredjeslåtten, og er jordet på kjøresterk mark, er det normalt god økonomi å høste tre ganger. Slår man siste slått midt i august, vil ofte gjenveksten bli veldig lang, og dette gir ei dårlig utnytting av engpotensialet. Mange som har to slåtter lar det gå for lang tid mellom første- og andreslått. Normalt høstevindu mellom første- og andreslåtten er 6 - 8 uker, avhengig av ønska kvalitet. Svært mange lar det gå 10 uker og mer mellom høstingene. På seinsommeren når graset er utvokst og det samtidig er høy lufttemperatur, høy luftfuktighet og kortere dager, vil en kunne komme i en situasjon der det ikke skjer særlig netto økning av fôrmengden. Da hadde det vært bedre å ta en tidligere andreslått, og satsa på en tredje i tillegg.

Det er blitt mer vanlig å bruke strandsvingelblandinger, også innover i landet, og bruk av denne vil muliggjøre et tredjeslåttsystem lenger inn i landet. Strandsvingel har en større andel av avlingen på tredjeslåtten, og derfor være klart mest aktuelt med tre slåtter.

De seinere åra har det vært milde høster med gode vekstforhold godt uti september, og det blir mer og mer aktuelt å høste en ekstra slått. Det er også blitt mer vanlig å ta en fjerdeslått, særlig på raigras. Fjerdeslåtten bør vurderes utfra tidspunktet en klarer å ta tredjeslåtten. Det er god økonomi i å utnytte hele høstingsvinduet.

Driver en med tidlig korn eller tidligpotet kan det være aktuelt å høstså grønnfôrvekster. Ettårig raigras og kanskje enda mer bygg kan være aktuelt. En bør så dette så raskt som mulig etter hovedveksten for å utnytte vekstvinduet best mulig.

Mineralgjødsel i sesongen

Gjødselprisene er på vei nedover, og dette gjør det aktuelt med suppleringskjøp for denne sesongen. Foreløpig har nitrogengjødsla gått ned, men det ventes om kort tid at det samme skjer med fullgjødsla. Det kan bli aktuelt å kjøpe gjødsel på ny redusert pris allerede før gjødslinga til andreslåtten. Det er signalisert at ny pris på fullgjødsla i år skal komme en del tid før 1. juli som normalt er dato for ny prisperiode.

Mange har kjøpt fullgjødsel i år fordi at det ikke var tilgang til nitrogengjødsel en periode. De av dere som har tilstrekkelig med husdyrgjødsel og har for lite N-gjødsel, bør nå vurdere å kjøpe og bruke N- gjødsel sammen med husdyrgjødsla og heller sette fullgjødsla på lager. Etter første slåtten og videre ut sesongen trenger vi normalt ikke bruke svovelholdig N-gjødsel sammen med husdyrgjødsla. Til tross for svært høye priser på mineralgjødsel anbefaler vi å produsere agronomisk optimalt. Dette fordi alternativet til gode avlinger med godt proteinrikt grovfôr antagelig vil være enda dyrere kraftfôr.

Grasdyrking blir mer og mer en intensivproduksjon der det mer enn noen gang gjelder å følge med på værforholdene, gjøre rette ting til rett tid, prioritere innsatsfaktorene samt ha dialog med et fagmiljø der en kan diskutere seg fram til de gode løsningene.