Feltet ble anlagt i 2020. Målet med feltet er å se på effekten av økt N-gjødsling og i tillegg svovel sin betydning for avlingene. I feltet ble det brukt 3 typer nitrogen gjødsel, Sulfan (6S), Opti NS (4S) og CAN uten svovel. I tillegg er det et ledd med 22-0-12 med Selen (3S). I sistnevnte ledd vil altså også ekstra kalium tilføres.

Det var en teknisk feil ved veiing ved førsteslåtten ved at tørkeprøven ikke kunne brukes. Tørrstoffprosenten er derfor beregna til 20% ved alle prøvene for denne slåtten.

Alle ledd har fått lik husdyrgjødsling. Det er gitt 4 tonn husdyrgjødsel på våren og 3 tonn etter 1. slått. Dette tilsvarer omtrent 3 + 2 tonn med 6% TS i husdyrgjødsla. Det er ikke gitt husdyrgjødsel til 3. slåtten. Mineralgjødsla ble fordelt ut med 44% til 1. slått, 33% til 2. slått og 22% til 3. slått.

Enga var ei andreårs eng med innslag av raigras.

Den eneste sikre statistiske sammenhengen var at leddet med husdyrgjødsel hadde sikker lavere avling enn alle andre ledd ved andreslåtten. Tendensen er også veldig klar for de andre slåttene og for totalavlinga. Dette er som forventet. Avlingene er også svært høye totalt sett, og forskjellen hadde på mange måter kunne forventes større. Det kan ha gjort seg gjeldende en del restvirkning av tidligere husdyrgjødsling. Det er en klar tendens til at gjødsling med 17 kg N og mer har gitt høyere avlinger enn det som har fått 11 kg N og mindre. Det leddet med mest avling var leddet med 22-0-12 med Selen. I gjødslingsplanen er det beregna behovet for kalium på aktuelle skifte 18,7 kg ved ei avling på 1100 kg TS. Gjennom husdyrgjødsla er det gitt 18,9 kg kalium. Rutene med 22-0-12 har fått 5,4 kg ekstra kalium. Det kan tenkes å ha bidratt til økte avlinger.


Ledd

Kg TS per dekar

1. slått

2. slått

3. slått

Sumavling

Kun Husdyrgjødsel (HG)

766

572

200

1538

HG + 11 kg N Sulfan (6S)

784

722

276

1782

HG + 11 kg N Opti NS (4S)

772

668

328

1766

HG + 17 kg Sulfan (6S)

816

690

305

1811

HG + 17 kg Opti NS (4S)

844

681

328

1853

HG + 23 kg N Sulfan (6S)

836

726

329

1890

HG + 23 kg N Opti NS (4S)

867

700

305

1872

HG + 23 kg N 22-0-12 (3S)

855

742

337

1933

HG + 23 kg N CAN 27 (0S)

820

640

282

1742

Statistikk

n.s.

**

n.s.

n.s.

Økt svovelinnhold i gjødsla ser i liten grad ut til å ha gitt utslag i avling. Et unntak er leddet med CAN uten svovel med 23 kg N. Dette leddet har ei avling på nivå med de ledda som har fått 11 kg N.

Feltvert

Jordart

Gjødsling

Høstet i 2020

Jan Petter Gjertsen / Mary Friestad

Sandjord

4 tonn husdyrgjødsel pluss tillegg

04.06., 04.08 og 18.09.