Spredning sent om høsten er en nødløsning dersom en ikke har lagerkapasitet. Ved nedmolding er det mindre risiko for avrenning, men det er som regel en god del utvasking i vinterhalvåret og mye nitrogen og kalium vil forsvinne. Har en lagerkapasitet lønner det seg i konvensjonell grasdyrking å bruke gjødsla på våren framfor å bruke den nå til en sein tredjeslått. Det er også et poeng å ikke bruke større mengder husdyrgjødsel seint i sesongen, for dette kan skade for innvintringen av graset, og derved også skade vinteroverlevelsen. Mottar du tilskudd for miljøvennlig husdyrgjødselspredning er fristen 1. september.


For økologiske bønder kan det være aktuelt å gi ca ½ -1 tonn husdyrgjødsel nå seint i august med tanke på høstbeite, ev. Marihønegjødsel. OBS Marihøne pluss 21 dagers sperrefrist før beite er mindre aktuelt nå).
I det hele tatt er det normalt lite formålstjenlig å gjødsle etter 01. september. De som ikke har brukt mineralgjødsel til 3 slåtten ennå bør gjøre det nå. Ved utsatt gjødsling vil avlingspotensialet for grasveksten være mindre, og gjødslingsbehovet vil da være mindre enn ved gjødsling rett etter slått eller avbeiting.


Det er høy jordtemperatur og gode forutsetninger for god vekst med de temperaturene en ser utover kommende uke. Det kan derfor være riktig å fokusere på gjødsling nå på beitene. Gjødsling av sauebeitene vil kunne øke proteininnholdet i graset, og vil kunne gi grunnlag for ei god vektutvikling av lamma med tanke på slakt og påsett. Aktuelt beitegjødslingsnivå er ca. 3 kg N eller 10-15 kg 22-2-12.


I år er det jevnt over gode avlinger og på kaliumfattig jord med lite husdyrgjødsel kan det enkelte steder bli knappet på kalium. Med gode avlinger vil her tilgjengelig kalium brukes opp. På særlig nye enger kan kaliummangel gi økt risiko for vinterskade på kulturgraset. I spesielle tilfeller kan det være aktuelt å tilføre kaliumgjødsel nå for både å øke avlinga, men også med tanke på vinteroverlevelsen.


Beiter med raigras, og ett – og toårig raigras kan være aktuelle å gjødsle også etter 01. september forutsatt tilstrekkelige temperaturer for grasvekst.
Grunnlaget for at høstbeitene skal bli gode legges nå, og kjøreforholdene og værforholdene ligger nå til rette for sesongens siste gjødsling.

Markdag
Grunnlaget legges nå! Foto: Jan Karstein Henriksen