Det er heller ikke bra for grasveksten med for mye næring i innvintringsperioden, og dette kan være uheldig for vinteroverlevelsen. Skal en bruke husdyrgjødsel til tredjeslåtten bør en begrense mengden til 1-1,5 tonn sammen med ca 10 kg Opti NS.

Avlingene er mange steder lave til 2. slåtten og der de er aller lavest er det åpenbart igjen ikke utnytta næring. Derfor kan det for mange være aktuelt å redusere gjødsling til tredjeslåtten. Der det er brukt husdyrgjødsel både til 1.- og 2. slåtten kan en vurdere å bruke Opti NS alene uten husdyrgjødsel om det hittil har vært gjødsla normalt og avlingene har vært reduserte på 2. slått. En vil ikke tilrå dette på myr og skarp sandjord, og en skal også være forsiktig med ny eng med lave kaliumtall. Dersom det kommer store nedbørsmengder på skarp sandjord nå utover seinsommeren, vil både nitrogen og kalium kunne bli i stor grad utvaska, og da kan veksten bli veldig redusert. En bør derfor være nøye med hvilke jorder en velger å redusere gjødslinga på. Et annet moment er hva slags fôr en trenger. Har en sikra seg proteinrikt fôr i de to foregående slåttene kan en lettere tillate seg litt svakere gjødsling til tredjeslåtten.

Der det har vært lave avlinger vil det potensielt være restnæring igjen til tredjeslåtten. Det er ikke så lett å si noe generelt om hvor mye en kan redusere gjødslinga, for dette har med hvor stor grad av avlingstap en har hatt og hva som er avlingspotensiale på det aktuelle jordet til 3. slått. Men er jordet totalt tørkeskadd vil det kunne være aktuelt å redusere gjødslinga med 2-3 kg N, for eksempel 10 kg mineralgjødsel. Med en N-pris som nå på omkring 30 kr per kg N vil det være av betydning å spare på gjødsla til neste år.

Det er viktig å gjødsle umiddelbart etter slått. Venter etter slått med å gjødsle, bør en redusere gjødslinga, for en klarer ikke å kompensere dette.