Helgjødsel har vært på markedet i over 20 år, og det er høstet mye erfaringer med denne gjødsla. Likevel har ikke salget tatt av i Agder sammenlignet med Rogaland hvor gjødsla produseres. Noe av grunnen er at mange av beitene våre ikke har problemer med svært høye fosforverdier, men at det stedvis snarere er viktig å tilføre mer fosfor enn Helgjødsel gir. I tillegg har det vært anført at helgjødsel frigir spredeareal, men det betyr nok mindre for Agderbonden at en frigir spredeareal i Rogaland. Gjødsla har en annen mekanisk kvalitet enn mineralgjødsla, og kan støve noe ved spredning. Gjødsla har i flere år vært like dyr eller dyrere enn alternative mineralgjødseltyper. Dette har vært grunnen til at vi ofte har foreslått andre gjødseltyper i vår rådgivning. Det være likevel være flere grunner for at helgjødsel likevel kan være aktuell.

Helgjødsel med mikrostoffer

Den vanligste bruken av helgjødsel i vår geografi er til sauebeiter for å motvirke koboltmangel. Til dette brukes Helgjødsel 18-1-10 med Kobolt. Det finnes også helgjødsel med Selen for å motvirke selenmangel. Gjødsling med helgjødsel vil også kunne ha effekter knyttet til å få veksten tidligere i gang. Helgjødsel er hønsegjødsel blandet med urea og kaliumklorid, og egner seg til tidligere spredning enn rein mineralgjødsel, da risiko for tap ved utvasking er mindre enn for mineralgjødsel. Ofte kan det være et stort poeng å få sau og lam tidlig ut på vårbeite. Bruk av Helgjødsel kan være en av bidragsyterne i dette arbeidet.

Lang virkningstid

Dersom en velger en strategi med få gjødslinger på beitene, kan det være aktuelt å bruke helgjødsel, da gjødsla ventelig løser seg opp over lenger tid enn det mineralgjødsel gjør. Imidlertid er tidspunktet for spredning av større betydning for helgjødsel da spredning i varmt vær kan gi et betydelig ammoniakktap. I forhold til gjødselspredning bør man tenke at Helgjødsla bør spres under samme forhold som husdyrgjødsla.

Ved nydyrking kan Helgjødsel med kobber være aktuell der det er kobbermangel, og denne typen kan også brukes til vedlikeholdsgjødsling med kobber i enger med lavt kobberinnhold.

Fin som delgjødsling

Til eng har helgjødsel vært mindre aktuell i våre områder. Delvis henger dette sammen med at den ofte gir for lite kalium på våre kaliumfattige jordarter. På mer kaliumrik jord kan likevel helgjødsel være et alternativ, men det blir ofte et prisspørsmål og alternativene er ofte like rimelige. Det er ikke utprøvd i særlig grad, men en kan tenke seg bruk av Helgjødsel som delgjødsling der man ikke har husdyrgjødsel. Dette vil kunne tenkes ha noe tilsvarende effekt som å bruke husdyrgjødsel, dvs å gi gjødsel tidlig for å stimulere rotaktivitet og tidlig vekst. Forsøk har vist tydelig at tidlig spredning av husdyrgjødsel kombinert med bruk av mineralgjødsel gir bedre avlinger enn sammenlignbare areal med kun mineralgjødsel Så kan det overgjødsles resten av behovet til førsteslåtten ved å bruke 22-2-12 eller 18-3-15 alt avhengig av kaliumbehovet.


Kanskje bør du prøve Helgjødsel i år?