Høstgjenlegg i Agder bør sås innen utgangen av august. I de mest gunstige kystnære områder kan man eventuelt strekke det ut i første uka i september avhengig av været. I indre strøk bør man være tidligere ute. Om man har gjenlegg med strandrør, bladfaks, strandsvingel eller kløver bør en så dette minst to uker tidligere enn vanlig timoteibasert eng på grunn av sein etablering.

Brakking først

Ugras er gjerne grunnen til at man vil fornye enga, før man setter i gang med jordarbeiding er det viktig å sjekke enga for flerårig ugras. Hvis det er mye kveke er det nødvendig å brakke med et glyfosatpreparat. Ofte er det også en del rotugras, som for eksempel høymole, hundekjeks, soleie, løvetann og annet. Da kan man enten blande i et annet aktuelt preparat eller oppjustere glyfosatdosen for å også ta rotugraset. Aller helst bør det gå 10 dager fra sprøyting til jordarbeiding, men hvis det er god temperatur og vekst i ugraset kan ca. ei uke være godt nok i august. Det bør ikke gå for lenge mellom brakking og såing, da de råtnende plantedeler produserer spirehemmende stoff som kan hindre spiring av grasfrøa. Hvis tida rett og slett blir for knapp til å rekke sprøyting, jordarbeiding og såing innen rimelig tid er det bedre å vente til våren med å så. Ellers vil ugraset overleve og gi et dårlig resultat i enga de neste år.

Mindre frøugras?
Det blir ofte uttalt at frøugraset blir et mindre problem ved høstsåing enn tidligere på året, men det bør alltid gjøres en vurdering av ugrassituasjonen etter spiring. Frøugrasarter som gjetertaske, balderbrå og vassarve greier utmerket å overvintre etter høstspiring, og kan da bli et problem i neste års eng. Det samme gjelder høymolefrø.

Gjødsling

Gjødsling til høstgjenlegg bør være moderat. Avhengig av jordart, moldinnhold og tidligere bruk av husdyrgjødsel er 3 kg N i en fosfor og kaliumrik fullgjødsel eller 2-3 tonn nedmolda blautgjødsel fra storfe nok til å gi en god etablering. Sterk nitrogengjødsling er ikke å anbefale, siden grasartene da vil vokse alt for kraftig utover høsten og ikke få den nødvendige vinterherdinga som er nødvendig for at de skal klare vinteren.

Direktesåing

Direktesåing uten jordarbeiding kan gi varierende resultater. God brakking av den gamle enga er en forutsetning for brukbart resultat. Tromling etterpå for å klemme sammen sporene etter sålabbene er et must. 2-3 tonn blautgjødsel pr. dekar etterpå vil også hjelpe til å gi frøet bedre jordkontakt. Gode fuktighetsforhold er viktig for å få jevn spiring. Suppleringssåing, dvs. lett nedharving av frøet i yngre bestående eng, kan gi godt resultat der det er åpne sår i enga på grunn av mindre kjøreskader og dyretråkk.