Det blir viktig at du får ut husdyrgjødsla så raskt som mulig etter slått for å utnytte vekstpotensialet. Om du ikke får ut husdyrgjødsla fort, bør du bruke mineralgjødsel. Husdyrgjødsla bør absolutt brukes etter første slått, og du bør helst spre på hvit nyslått stubb under gunstige forhold. Det er større tap og skade av å vente til graset har kommet langt, enn å spre i sol og litt varme forhold på hvit stubb etter slåtten. Du bør få ut de husdyrgjødselmengdene du er avhengig av å få ut nå, da husdyrgjødsel til tredjeslått gir svært dårlig utnytting og dårligere økonomi. Nedmolding av husdyrgjødsel på høsten bør være helt uaktuelt ved høy gjødselpris. Dersom du har for mye gjødsel, bør du heller vurdere å selge den til andre. Mineralgjødsla bør ut rett etter slåtten. Det er for mange som venter til graset er kommet for langt. Da kan like godt gjødslingsmengden reduseres i forhold til planen, for da vil neppe hele avlingspotensialet kunne realiseres. Det er god økonomi i å bruke presisjonsutstyr, og dette er særlig viktig for å få optimal avling ut mot jordekanten.

Mengde gjødsel

Det har vært stor variasjon i Agder denne sesongen. Vestre deler av Agder, det meste av Rogaland og Vest har stort sett hatt greit med nedbør. Her forventes avlingene til førsteslåtten å bli normale. Driver du i dette området bør du gjødsle normalt etter slåtten med alle næringsstoffer. Lengst øst i Agder var tørken til ca. midt i mai, og det ventes lavere førsteslåttsavlinger. De som har vårgjødsla til full avling ved førsteslåtten og som får en avlingsreduksjon, vil ha næringsreserver igjen i jorda og kunne redusere gjødslinga til neste slått en del – kanskje en reduksjon opp mot 3 – 4 kg nitrogen per dekar. På leirholdig jord med lite kaliumbehov vil det da kunne være tilstrekkelig med nitrogengjødsel, eventuelt i kombinasjon med litt husdyrgjødsel.

Hvordan kompensere for dårligførsteslått?
Førsteslåtten gir gjerne halvparten eller mer av fôret i et vanlig år, men det er gode muligheter for å kompensere seinere i sesongen. Mye avhenger av værforholdene, men noen valg påvirker du sjøl.
Der avlingene ser dårlige ut nå på våren, kan det være fornuftig å ta en relativt tidlig førsteslått, for så å satse på de etterfølgende slåttene. Tre slåtter bør være normen på raigras- og timoteibasert eng i nærheten av kysten. Særlig nyere enger gir normalt god gjenvekst til tredjeslåtten. Er jordet på kjøresterk mark, er det normalt god økonomi å høste tre ganger. Slår du siste slått midt i august, vil ofte gjenveksten bli veldig
lang. Dette gir ei dårlig utnytting av engpotensialet. Mange som har to slåtter lar det gå for lang tid mellom første- og andreslått. Normalt høstevindu mellom første- og andreslåtten er 6 - 8 uker, avhengig av ønska kvalitet. Svært mange lar det gå 10 uker og mer mellom høstingene. På seinsommeren når graset
er utvokst og det samtidig er høy lufttemperatur, høy luftfuktighet og kortere dager, vil du kunne komme i en situasjon der det ikke skjer særlig netto økning av fôrmengden. Da hadde det vært bedre å ta en tidligere andreslått, og satsa på en tredje i tillegg.

Klarer du en fjerdeslått?
Det er blitt mer vanlig å bruke strandsvingelblandinger, også innover i landet. Bruk av denne vil muliggjøre 3. slåttsystem lenger inn i landet. Strandsvingel har en større andel av avlingen på tredjeslåtten, og derfor
være klart mest aktuell for tre slåtter. De seinere åra har det vært milde høster med gode vekstforhold godt uti september. Det blir da mer og mer aktuelt å høste en ekstra slått. Det er også blitt mer vanlig å slå 4. slått,
og særlig på raigras. En fjerdeslått bør vurderes utfra tidspunktet du klarer å ta tredjeslåtten. Det er god økonomi i å utnytte hele høstingsvinduet. Driver du med tidlig korn eller tidligpotet kan det være aktuelt å høstså grønnfôrvekster. Ettårig raigras og kanskje enda mer bygg kan være aktuelt. Du bør så dette så raskt som mulig etter hovedveksten for å utnytte vekstvinduet best mulig.

Kjøp av mineralgjødsel i sesong
Gjødselprisene er på vei nedover. Dette gjør det aktuelt med suppleringskjøp for denne sesongen. Foreløpig har nitrogengjødsla gått ned, men det ventes om kort tid at det samme skjer med fullgjødsla. En håper at det blir aktuelt å kjøpe gjødsel på ny redusert pris allerede nå før gjødslinga til andreslåtten. Det er signalisert at ny pris på fullgjødsla i år skal komme en del tid før 1. juli som normalt er dato for ny prisperiode. Mange har kjøpt fullgjødsel i år fordi det ikke var tilgang til nitrogengjødsel en periode. De av dere som har tilstrekkelig
med husdyrgjødsel og har for lite N-gjødsel, bør nå vurdere å kjøpe og bruke N-gjødsel sammen med
husdyrgjødsla og heller sette fullgjødsla på lager. Nå etter første slåtten og videre ut sesongen trenger
vi normalt ikke bruke svovelholdig N-gjødsel sammen med husdyrgjødsla. Til tross for svært høye priser på mineralgjødsel anbefaler vi å produsere agronomisk optimalt. Dette fordi alternativet til gode avlinger med godt proteinrikt grovfôr antagelig vil være enda dyrere kraftfôr. Grasdyrking blir mer og mer en intensivproduksjon. Mer enn noen gang gjelder det å følge med på værforholdene, gjøre rette ting til rett tid, prioritere innsatsfaktorene samt ha dialog med et fagmiljø der du kan diskutere deg fram til gode løsninger.