Mineralgjødselprisene nådde en foreløpig bunn for i år i juni, og det ble en liten økning i juli. Dagens pris på fullgjødsel vil vare til 01. oktober så lenge lagervare rekker, og nitrogenprisen kan bli regulert månedlig. Felleskjøpet Agri justerte opp prisen på N-gjødsel med 13% i august, men aktørene i Rogaland og Agder har foreløpig ikke gjort tilsvarende. Prisoppgangen på N-gjødsla indikerer en generell prisøkning på mineralgjødsel om det ikke skjer endringer i markedet.

Råvaresituasjonen

Innsatsfaktorene i gjødselproduksjonen er svært kostbare for tiden. Både kalium og fosfor er høyt priset med ca 20 og 60 kr per kg, og en svak kronekurs forverrer situasjonen. Kostnaden ved ammoniakkproduksjonen er svært sårbar i forhold til gassprisene som kjent. Gassprisen er nå på nivå med prisene vi hadde før Ukrainakrigen. Det er et høyt nivå, men det er svært usikkert hvor mye gass som vil bli levert fra Russland denne vinteren. Russland hadde i 2021 ca. 40% markedsandel på gass, og det er betydelige utfordringer med å erstatte dette, i hvert fall på kort sikt. Mye av Yara sin ammoniakkproduksjon foregår i EU, og alt tyder på at det blir en krevende energisituasjon kommende vinter, og at det kan bli energirasjonering i europeiske land. Konsekvensen for både industri og husholdninger kan i en slik situasjon bli dyptgripende. For eksempel gav høye gasspriser sist vinter nedstengte fabrikker for ammoniakkproduksjon.

Russland bidrar ca med 25% av NPK til verdens produksjon av mineralgjødsel, men i og med kornavtalen Russland og Ukraina har inngått med FN, gis Russland mulighet til å eksportere råstoff til gjødselproduksjon. Dette kan gjøre råvaretilgangen mindre kritisk nå framover.

Markedet

Forhold mellom pris og etterspørsel vil være det viktigste premisset for fastsetting av mineralgjødselprisen. Når kornprisene øker, vil dette gi grunnlag for å kunne betale mer for mineralgjødsla. Det er en slik situasjon vi har hatt det siste året. Hveteprisen dobla seg fra våren 2021 til påfølgende vår, for så å ha falt igjen til nivået før Ukrainakrigen. Mye av dette må nok ses i sammenheng med at eksporten av korn har startet opp igjen fra Ukraina.

I tillegg til krigen i Ukraina har prisveksten på kornet vært drevet opp av manglende kornlager i andre land og av sviktende avlinger i større eksportland. Også i 2022 oppleves betydelige tørkeproblemer, blant annet i middelhavslandene.

Hvetepris diagram
Figur 1 Utvikling av hvetepris (nord-amerikansk og europeisk) 2021-2022 (Kilde: Landbruksdirektoratet.no).

Situasjonen for bonden.

Høye nivåer på gjødsla må forventes over noen år, men svingninger vil det være. Dagens gjødselpris for mineralgjødseltyper til gras ligger i størrelsesorden fra ca. 7,60-9,40 kr per kg vare. Dette er et betydelig høyere nivå enn prisene i fjor på samme tid, og eksempelvis lå oktoberprisen i fjor 3-4 kr under dagens prisnivå per kg vare. Utsiktene for vesentlig prisnedgang på kort sikt anses lite sannsynlig, mens risiko for betydelig prisoppgang er mye større med utgangspunkt i blant annet energisituasjonen i Europa. Ut fra ei risikovurdering kan det være fornuftig å kjøpe gjødselbehovet for våren 2023 nå i høst, og kanskje nå allerede i august, og i særlig grad om gjødselbehovet for det meste består i N-gjødsel. Det er også aktuelt å kjøpe fullgjødsel nå, eller en kan vente å se an utviklinga i N-prisen utover i denne prisperioden (01. oktober). Samtidig skal en være klar over at prisene kun gjelder så lenge varelagrene rekker. Gjødselbehov til andreslått ev. tredjeslått neste sesong kan vurderes kjøpt inn seinere, og særlig om en av likviditetsmessige grunner ikke bør ta hele kostnaden nå. I tillegg er prisutviklinga på så lang sikt svært usikker.

Dårlig likviditet har mange anført som årsak til at en kjøpte gjødsla seint til denne sesongen. Om mulig bør man undersøke mulighet for midlertidig utvidelse av driftskreditt, eller å få utvida andre lån for å kjøpe gjødsel nå i høst. Et bruk med 160 000 i mineralgjødselkostnader får en rentekostnad på et halvt år på ca kr 3000,-. Mao er lånet lønnsomt ned mot 2% prisstigning på mineralgjødsla. I tillegg får man også fordel av raskere utbetaling av mva-refusjon ved å handle i 2022. Det er også verdt å nevne at ekstraordinære tilskudd for å dekke kostnadsøkningen i jordbruket vil bli betalt ut i september. Rammen for tilskuddet er 1,45 mrd. kr.

Følg utviklingen nøye!

For de som ikke har handla gjødsel vil det være avgjørende å følge utviklingen tett i tida framover da betingelsene fort kan endre seg. Beskrivelsene tidligere i artikkelen viser med tydelighet at det er stor for varemangel og stor fare for betydelig prisoppgang i forhold til det vi har nå. Kjøp av gjødsel nå tidlig i høst er derfor anbefalinga per nå. Parallelt bør bonden vurdere hva en kan gjøre for å optimalisere næringsutnyttelse gjennom presisjonslandbruk, riktig tildeling av gjødsel og kalk og bruk av belgvekster. Det gjelder kanskje mer enn noen gang å foreta de rette prioriteringene.