Det er kjent at et intensivt slåtteopplegg med 3-4 slåtter gjerne gir lavere tørrstoffavling enn et opplegg med 2-3 slåtter. Men det er i tillegg viktig å utnytte hele vekstsesongen. Når en har en så tidlig slått, blir det enda mer aktuelt. Det er svært lite aktuelt å la det gå 3 mnd mellom første og andreslått. En tredjeslått vil være aktuelt selv langt inn i landet i år. En bør gjøre det i år for å få nok fôr. Kjøper vil kunne få grei avsetning på fôret og selger vil få sårt tiltrengt fôr i et utfordrende år. En vinn-vinn situasjon.

Vi har sett nærmere på økonomien i en tredjeslått. En del tenker at det ikke vil være økonomisk å høste mindre grovfôravlinger.

I et år som dette kan man betale mer for fôrenheten enn i andre år. Men særlig mer enn 5 kr per FEm er lite aktuelt å betale utfra kostnader til alternative fôrvarer. Vi har regnet på hva slags avling som kan forsvares med utgangspunkt i denne kostnaden.

Det kan være mange ulike utgangspunkter for driftsopplegg på en gård, og følgelig også store forskjeller i kostnadene på grovfôret. Noe av det som påvirker kostnadene mest er driftsomfang bak investeringene, mekanisering, innleid hjelp, transportavstand og gjødselkostnader. For å sammenfatte konklusjonene rent praktisk vil ei avling til 3.slåtten på 75-80 FEm med 30% TS og gjennomsnittlig 3 km transportavstand ha en kostnad på omtrent 5 kr FEm. Det vil i svært mange tilfeller være mulig å ta ei vesentlig høyere avling enn dette til en lavere kostnad per FEm.

Med andre ord skal det mye til for å ikke utnytte det vekstpotensialet som ligger i å ta ei avling etter en andreslått i første del av august. Særlig dersom du trenger fôret sjøl. Om en skal selge fôr til andre må en ta hensyn til transportutgiftene til kunden.