Hvor er det største potensialet for å spare penger på «feil» gjødsling?

Det er velkjent at rett pH er avgjørende for blant annet god næringsutnyttelse av mineralgjødsla. Det har knapt noen gang vært dyrere å gjødsle seg til høy avling på lav pH. Vi erfarer at mange bønder har fått økt fokus på dette nå, og på mange av bruka så øker vi ambisjonen for hva som er akseptabel pH. Den dyreste gjødslinga en gjør er å gjødsle til full avling der man har et dårlig grasdekke, dårlig drenering, lav kalktilstand eller at man ikke har behov for den avlingsmengden man gjødsler (særlig på beiter). Det er vel anvendt tidsbruk for bonden å vurdere avlingspotensialet sitt, gjerne i dialog med en rådgiver. Det kan være mye penger å spare, og særlig ved lite bruk av husdyrgjødsel. Det er også svært kostbart å overgjødsle mht kalium og fosfor. En bør avveie ordentlig om det er behov for de dyreste gjødselslaga, som f.eks. 18-3-15. Likedan har mange hatt tradisjon for å gi en fullgjødsel i tillegg til betydelige mengder husdyrgjødsel for å være sikker. Også dette bør avveies i forhold til de økte kostnadene. Det er betydelig dyrere å «sikre» seg i dag enn det var for bare 2 år siden.

Det bør også være fokus på rask gjødsling etter slått. Ved for sein gjødsling vil i praksis noe av vekstpotensialet være tapt, ved at en del av gjødselmengden vil da ikke komme planten til gode. Ved for sein gjødsling bør heller gjødselmengden reduseres.

Muligheter med ny gjødseltype NPK 27-2-4.

NPK 27-2-4 var et nytt tilskudd på gjødselfronten i fjor høst. Denne kom inn etter at produksjonen av nitrogengjødsel stoppa litt opp i fjor sommer. Denne gjødsla er svært aktuell til bruk som har knapt med husdyrgjødsel. For eksempel, som en tommelfingerregel kan en kutte et halvt tonn husdyrgjødsel per dekar og opprettholde kalium og fosforsyninga. En annen effekt kan være at en ved bruk av denne gjødsla kan redusere transportkostnadene til husdyrgjødsla på litt lenger kjøring. Ved å redusere et halvt tonn husdyrgjødsel per dekar, vil transportøkonomien i husdyrgjødselkjøringa bedres, og gjødsla kan da kjøres litt lenger med bedre økonomisk resultat. En faktor med den nye NPK-typen er at på bruk med mye husdyrgjødsel, kan komme opp i en situasjon med betydelige kaliumoverskudd. Det er særlig viktig da å sikre god magnesiumforsyning i jorda, samt å følge med på fôrprøver for å kunne demme opp for melkefeber.'

«Du bør avveie om det er behov for de dyreste gjødselslaga, som f.eks. 18-3-15.»

Utnytting av husdyrgjødsel

God utnyttelse av husdyrgjødsla er på sett og vis alfa og omega når det kommer til god utnyttelse av innsatsfaktorene i grovfôrdyrkinga. For best utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsla er det en fordel at hovedmengden kommer på jordet tidlig i sesongen. Jo seinere gjødsla spres i sesongen, dess mindre av det organisk bundne nitrogenet blir tilgjengelig i vekstsesongen. Det er likevel viktig å påpeke at en ikke bør dreie det for langt i retning husdyrgjødsel på våren. Det er viktig å porsjonere ut næringsstoffene etter hvert som de blir brukt av planten for eksempel for å unngå utvasking, ev. luksusopptak av kalium, og det er også vesentlig å få tilført svovel gjennom mineralgjødsla (særlig på våren).

Det er stadig flere som vurderer å kjøpe utstyr for miljøvennlig husdyrgjødselspredning, og lønnsomheten er økende, sjøl for mindre produksjoner. For det første har en gode årlige støtteordninger i RMP i Agder og for det andre så vil en økt mineralgjødselpris gjøre det enda viktigere med god utnyttelse av husdyrgjødsla.

Kløveren og andre belgvekster

Er det god etablering av kløver, kan en oppnå høye avlinger med redusert mineralgjødselbruk. Det bør vurderes på våren hvor stor kløveretableringa er og en kan velge redusert gjødsling i forhold til dette. Nitrogenfikseringa vil kunne kompensere for flere kg N, alt avhengig av kløverdekninga, værforholdene, og redusert nitrogengjødsling vil legge forholdene til rette for å beholde kløveren i enga. Effekten av kløver kan variere, men en tommelfingerregel er at nitrogengjødselbehovet reduseres med 3 kg nitrogen per dekar per 10% økning av kløver i enga. Nitrogenfikseringa er mer aktiv ved høy temperatur på sommeren enn når det er kaldt på våren.

Det er også interessant å redusere gjenleggskostnadene ved å bruke erter mv. Såvare- og gjødselkostnaden er mer enn 200 kr lavere enn for gjenlegg med bygg eller havre som dekkvekst. Det er imidlertid høyere plantevernkostnader, og erter er mer kravstore mht kalktilstand og næringsinnhold i jorda samt såtidspunkt. Det er også prøvd ut åkerbønner som dekkvekst og våre forsøk har vist gode avlingstall og bra proteinnivå. En av ulempene med åkerbønner er frøkostnaden som er svært høy.

«Det er også interessant å redusere gjenleggskostnadene ved å bruke erter.»

Sats på våren

Det er normalt fornuftig å satse på optimal avling på våren. Når en gjødsler i april-mai vet en lite eller ingenting om hvordan årets sesong blir. Ev. reduksjon i gjødsling kan en vurdere utover sesongen i lys av eget behov for fôr og fôrpris. En eventuell tilpasning er delgjødsling. Dette innebærer at man på normalt gjødslingstidspunkt gir en redusert mengde mineralgjødsel, og ved et seinere tidspunkt gir resten av behovet, dersom forholdene ligger til rette for fullt utbytte av resten av gjødselmengden. Ulempen kan være at det kan være forsommertørk, og krevende å få gjort gjødsla oppløst på den aktuelle tida.

Uansett så er det viktig å gjøre som Bjørnstjerne Bjørnson: Jeg velger meg April.. – i den blir sommeren til.

Langeland Gjodsling til hosthvete
Næring/tæring: Det er svært kostbart å overgjødsle, særlig med kalium og fosfor. Nå er tida for en grundig avveiing om hvorvidt du har behov for de dyreste gjødselslaga
Erter
Verdt et forsøk? Du kan redusere gjenleggskostnadene ved å bruke erter. Såvare- og gjødselkostnaden er mer enn 200 kroner lavere, enn for gjenlegg med bygg eller havre som dekkvekst.