Akkurat nå ligger det an til at en ved kysten kan ta en fjerdeslått på slike enger. Riktig gjødslingsnivå vil ligge i størrelsesorden 3-4 kg N. Dette tilsvarer ca 15 kg 25-2-6, 22-2-12 (ev. 22-0-12) eller Opti NS (maks 13-14 kg). På skarp sandjord fattig på kalium vil man anbefale fullgjødsel. Her risikeres at det meste av kaliumreservene er brukt opp, og at det kan skje ei utvasking ved nedbør utover i perioden. Det kan være aktuelt med Opti NS der man har kaliumholdig jord, og der man har brukt store mengder husdyrgjødsel. Men en skal være oppmerksom på at kalium i husdyrgjødsla kan være tatt opp som såkalt luksusopptak, og dermed at det er lite kalium igjen til neste slått. Er man i tvil kan det være lurt å være på den sikre sida. Forskjellen mellom dyreste og rimeligste gjødslingsalternativ utgjør ca 40 kr. Er det nye enger som skal gi godt til neste år er det også vesentlig å tenke vinteroverlevelse. En sein fjerdeslått og lave kaliumreserver nå får innvintring er en dårlig kombinasjon.

Vi anbefaler ikke å bruke husdyrgjødsel til fjerdeslåtten. Dette er fordi at vi ikke ønsker at husdyrgjødsel skal mineralisere utover høsten slik at nitrogen stimulerer til vekst langt utover høsten når planten helst skal innvintre. Dette vil i praksis gjøre plantene utsatte for vinterskader.