Mange gårdbrukere kvier seg for å ta for mye for rundballene når det er kjente folk eller naboer som skal kjøpe dem. Det er en bra holdning å være moderat og ikke utnytte at yrkesfeller har kommet i en situasjon med for lite fôr. På den annen side er det etter hvert mange som baserer produksjonen sin på et visst innkjøp av fôr. Og da bør det heller være slik at rundballeprodusenten får rimelig betaling for ballene sine og dermed også ser mål og mening med å opprettholde en stor grasavling og få betalt for det som en selger. Det er en nasjonal målsetting at vi skal øke produksjonen i landet og da må det være lønnsomt å produsere norsk fôr, slik at mer melk eller kjøtt ikke bare baseres på mer importert vare.

Gjennomsnitt 503 kr/ball

I prosjektet Grovfôr 2020 ble produksjonskostnad per rundball beregnet på 150 bruk i hele landet. Overveiende melkeprodusenter med vesentlig produksjon. Det gir en god pekepinn på hva minsteprisen bør være på dersom en ønsker å produsere rundballer for salg. Gjennomsnittlig produksjonspris i hele landet var 495 kr/ball. Ser vi på det regionsvis er det litt variasjon, se tabell 1. Det kan være litt forskjell på innholdet i ballene, som ikke nødvendigvis har blitt målt nøyaktig, men det har blitt forutsatt rett rundt 200 Fem/ball i de fleste eksempler.

Uten navn

Produksjonskostnadene omfatter jordarbeiding, såing, ugrasbekjemping, kalking, gjødsling, høsting, pressing, pakking og hjemkjøring til bruket. Herunder ligger også maskinkostnadene og arbeidstimene med en pris på 200 kr/time. Det var relativ liten forskjell på produksjonskostnadene – de aller fleste lå på 400-600 kr/ball. Det betyr at hvis en som selger skal ha sine kostnader dekket bør prisen ligge i dette område. En kan gjerne få beregnet dette på eget bruk, dersom en vil være sikker på lønnsomheten. Alle enheter i NLR og Tine har rådgivere som kan beregne dette. Prisen for pressing og pakking er som regel per ball når en leier maskinentreprenør, men Grovfôr 2020 viser likevel at det er en klar tendens til lavere kostnad pr ball, når det er høyere avling, se Figur 1. Det lønner seg derfor også som selger av rundballer å opprettholde gode avlinger. Alt annet like vil det kunne gi et større nettooverskudd.

Varierende innhold i ballene

Værforhold spiller inn på tørrstoff og kvalitet i rundballene, og rundballepresser påvirker størrelse og pakketetthet i ballen. Dette bør det også tas hensyn til ved kjøp og salg av baller.

Rundballer som ble veid og som det ble tatt ut prøver av i registreringer på Agder viste en god del variasjon, se tabell 2.

Eksemplene viser at lavt tørstoffinnhold gir generelt mindre innhold i ballene. Tabellen viser også at selv om vi vet at tørrstoffprosenten er ca. 30% kan det være avvik (størrelse og pakketetthet) og generelt vil det være mer fôr i baller med høyt tørrstoffinnhold. Forsøk viser at mellom 20% og 40% tørrstoff får man 5 Fem mer i ballene for hver 1% økning i tørrstoff. Slike forhold bør en som selger kunne dokumentere og som kjøper være villig til å betale i forhold til.

Uten navn11

Bruk av ensileringsmiddel og flere lag med plast

For baller med inntil 30-35% tørrstoff har bruken av ensileringsmiddel vist en økt fôrkvalitet og lønnsomt å bruke i forhold til melkeproduksjon eller okseoppdrett. En kan derfor også betale for merverdien, dersom fôret skal brukes i denne produksjonen. På høye tørrstoffprosenter kan en heller bruke flere lag med plast frem for konserveringsmidler. Også her bør en betale merprisen ved flere lag plast, da det sikrer at fôret holder god kvalitet.

Kostnad pr balle
Produksjonskostnad pr ball i forhold til avling/daa