Mineralgjødsla er kostbar og inneholder konsentrert næring. Med optimalt tilpasset opplegg, bra utstyr og riktig innstilling, sikrer du at gjødsla spres jevnt på hele jordet og dermed gode avlinger og god lønnsomhet.

Mineralgjødsel blir i all hovedsak spredd med sentrifugalspredere. Sentrifugalspredere har beholder for gjødsel over ei eller to spredeskiver med vinger oppå, som kaster gjødsla ut ved sentrifugalkraft. Spredebildet på en sentrifugalspreder kjennetegnes av at det kommer mest rett bak traktoren, og mindre ut på sidene. Total spredebredde er ofte rundt det dobbelte av arbeidsbredde. Dersom arbeidsbredde er 12 meter, kastes gjødsla 12 meter ut til hver side, altså ei spredebredde på 24 meter. Med nytt kjøredrag hver 12. meter bortover på jordet, skal en få et jevnt sprederesultat med riktig totalmengde over hele spredebredda. For å klare å gjøre jobben presist nok, så finnes utstyr å få kjøpt: Sporfølger/GPS som sikrer riktig kjøreavstand mellom kjøredrag, kantsprederaggaregat/kantsprederfunksjon som sikrer jevn og riktig spredning på ytterkantene av jordet og seksjonsavstenging/seksjonskontroll som sikrer jevn spredning i gjenstående smale areal og kiler inne på jordet. Alt koster, men hva er effekt og lønnsomhet ?

Innstilling av traktor og spreder

Det hjelper lite med mange tekniske finurligheter om ikke innstilling av traktor og gjødselspreder er i orden. Det må være likt lufttrykk i begge bakdekkene, trekkstengene på traktoren må ha lik høyde så maskinen avvatres sidevegs, toppstaglengden må stilles så maskinen i følge instruksjonsbok har riktig helling når maskinen er i riktig arbeidshøyde, maskinhøyden over bakken/bestandet må innstilles i følge instruksjonsbok og turtall på maskin/kraftuttak må stilles korrekt etter instruksjoner. På kraftuttaksdrevne maskiner skal normalt kjøres på 540 omdreininger per minutt( PTO), mens hydraulisk drevne maskiner har annet anbefalt turtall. Sjekk også at kjørefart er korrekt. 10 % avvik i kjørefart gir 10 % avvik i utspredd mengde. Med sporfølger/GPS så er det riktig, men flere traktometer viser feil, særlig om dekkene er slitt eller det kjøres med smale sprøytedekk med annen størrelse. Kontroller traktorens kjørefart ved å måle tid i sekund du bruker på 100 meter lengde på aktuelle gir når du har motorturtall som gir 540 PTO. Kjørefart i km/time = 360 dividert på sekund du bruker pr 100 meter.

Rett avstand mellom kjøredrag

Feil kjøreavstand mellom kjøredrag gir meget ujevn gjødsling. Få uker etter gjødsling ser vi ofte tydelige striper med for lite eller for gjødsel. Uten presisjonsutstyr er rett kjøreavstand utfordrende å få til, verre jo lengre kjøreavstand en legger opp til. Ofte ser vi at 12 meter kjøreavstand fungerer bra. Sporfølger/ presisjonsutstyr, eventuelt autostyring på traktoren sikrer rett avstand, viser hvor du har spredd/skal kjøre og er svært nyttig og lønnsomt. Enkel sporfølger koster ca 20 000 kr.

Kantsoner og kantspredning

På Sør- og Vestlandet er 20 – 30 % av totalarealet i de ytterste 6 meter fra jordekant. I grovfôrprosjekt på Haugalandet beregnet Atle Lende nettopp kantsoneareal på en normalarrondert gard med 328 dekar dyrka jord. Han fant da 16 800 meter kantlinje som tilsvarer at 101 dekar, tilsvarende 30 % av arealet er i ytterste 6 meter fra jordekanter. Siden det spres mest på midten bak sprederen og mindre ut til sidene, er det utfordrende å oppnå god spredejevnhet på ytterkanten av jordet. Kantsprederfunksjon kommer enten som et aggregat/sjalusi som kan senkes hydraulisk ned framfor kasteskiva eller ved at utslippspunkt endres, turtall reduseres/bytter rotasjon på spredeskiva som er nærmes kanten. Da skal en kjøre med halv innstilt spredebredde fra jordekanten. Gjødsla ledes da smalere og spres jevnt i kantsonen. Med økonomisk kantsprederinnstilling spres optimalt inne på jordet med litt utenfor, mens med miljøvennlig kantsprederinnstilling spres ingenting utenfor og med litt redusert gjødselmengde og litt avlingstap ytterst på jordekanten. NLR Agder hadde to store ruteforsøk med kantspredning av mineralgjødsel i eng i 2021. Jordene fikk bare mineralgjødsel. Med kjøring 6 meter fra kant med kantsprederaggregat innstilt på økonomisk kantspredning oppnådde vi 49 % avlingsøkning og helt ubetydelig mineralgjødsel utenfor jordekanten sammenlignet med der vi kjørte med «normalinnstilling» 12 meter fra jordekant. Avlingsøkningen hadde en nettoverdi på over 300 kr per dekar. Investering i kantsprederaggregat koster opp mot 15 000 kr. Hele investeringen er altså fullstendig betalt på bare ett år på gård med bare 50 dekar gras. I forsøkene ble det også prøvd normalinnstilling 6 meter fra jordekanten. Sammenligna med kjøring 12 meter fra kant gav det bedret avling, men er uaktuelt da 18 % av gjødsla ble spredd utenfor jordet.

Seksjonskontroll

På de aller fleste jorder blir det alltid igjen noen kiler og mindre areal som ikke er går opp med riktig avstand mellom kjøredragene. Jo dårligere arrondering og jo mindre jordene er, jo mer kiler blir det. Vanlig gjødselspreder sprer full bredde med sin gjødselfordeling sidevegs av kjøreretningen. Noen steder får da enten ingen gjødsling eller opptil dobbel gjødselmengde. Nå finnes det spredere som kan gjødsle optimalt på hele arealet i slike «kiler». Med satelittnavigering, skjerm, ISOBUS kommunikasjon og avansert spreder med kantspreder og veiecelle, spres innstilt mengde på hele jordet. System og maskin tilpasser seg automatisk ved å snevre inn spredebildet, justerer utmateråpninger og utslippspunkt så gjødslingen blir optimal inne på hele feltet. Praktiske erfaringer viser at med slikt seksjonskontrollutstyr/automatikk spares gjødsel, gjødslinga blir jevnere og arbeidet går mer rasjonelt. I tillegg er det muligheter for å legge inn styrefiler for å gi behovstilpasset gjødsling på ulike deler av jordet. Slik «full pakke» på traktor og gjødselspreder koster ca 220 000 kr, gjerne 40 000 kr mindre om traktoren er klargjort med skjerm, antenne og ISOBUS.

Presisjonsgjødsling svært lønnsomt

  • Økonomiberegninger er gjort i programmet «Grovfôrøkonomi». Det beregnes 30 % avlingsøkning av kantspreder på 25 % kantareal, 5 % avlingsøkning på resten av arealet med sporfølger, 8 % besparelse i gjødselforbruk og 30 % redusert arbeidstid med seksjonskontroll og automatikk.
  • Investering i kantspredningsfunksjon til 15 000 kr er ekstremt lønnsomt på alle gårdsstørrelser. På en gård på 300 dekar gir kantspreder netto besparelse 20 000 kr pr år.
  • Ved 100 % egeneid utstyr bare brukt på egen gård med 2 gjødslinger per år:
    • Gård med 150 daa jord: Nettoøkonomisk billigst å ha maskin med kantspreder + sporfølger.
    • Gård med 250 daa jord: Lønnsomhetsgrense for «full pakke» med kantspreder + seksjonskontroll.
    • Større gårder enn 250 daa jord: Enorm besparelse på «Full pakke» med kantspreder + seksjonskontroll. Gård med 300 dekar og 600 dekar jord sparer netto henholdsvis 26 000 kr og 75 000 kr per år sammenlignet med å kjøre med «Normal gjødselspreder».
  • Sameie, innleie og utleie er veldig aktuelt og økonomisk da utstyret har stor kapasitet og lite i bruk. På en gård med 300 daa jord er besparelsen med innleie og sameie hele 36 000 – 43 000 kr per år sammenlignet med å kjøre med «Normal gjødselspreder».
Presisjonsgjodsling kurve jkh 2022
Rauch mineralgjodselspreder aggregat jkh 2021
Kantsprederaggregat: Med kjøring 6 meter fra kant med aggregatet stilt inn på økonomisk spredning, oppnådde vi 49 % avlingsøkning og ubetydelig gjødsling utenfor jordekanten, sammenliknet med "normalinnstilling" 12 meter fra jordekant. Foto: Jan Karstein Henriksen, NLR Agder.