Nå er det vanningsbehov på skarp sandjord og middels lette jordarter ved kysten og litt innover i landet. På værstasjonen i Lyngdal er det kommet 23 mm siden 01 mars, og på Landvik det samme. Dette er usedvanlig lite vann dette halvåret. Hittil i år er det kun kommet 235 mm. Det betyr i praksis lav grunnvannstand og at det må veldig mye nedbør til å få ei ordentlig rotbløyte nå.

Vanning skjer ofte for seint. Ved kysten der graset er lengst er buskinga i gang. Der er det ekstra viktig å nå tilføre vann. Uten vann vil buskinga avta, og når graset får færre skudd, vil avlinga bli lavere. Høy temperatur i kombinasjon med dette vil styrke dette ytterligere. Foreløpig er det moderate temperaturer, men vannmangelen er likevel stor. De indre strøka der temperaturen er lav, og grasveksten ikke er kommet så langt, er det mindre grunn til å gjøre tiltak nå, men en bør følge situasjonen nøye framover.

Gjødsling / Delgjødsling ?

Dersom det ikke er aktuelt å vanne, bør en vurdere delgjødsling mht. mineralgjødsla. For hver uke som går uten vesentlig nedbør eller vanning vil nå avlinga måtte påregnes å bli redusert. Nå som gjødsla er så dyr vil det være enda viktigere enn før at den resulterer i avlingsøkning. Det som vil være aktuelt er å gi f.eks. 2/3 av mineralgjødselmengden nå, og 1/3 dersom det likevel blir et potensialt for meravling utover den gjødsla som er tilført. Den siste delen må gis innen 3 uker før slått, og det bør være meldt nedbør raskt etter spredning.

Vi er klar over at en del av dere allerede har gjødsla. Om det ikke har vært mye nedbør, så har en del av gjødsla, og særlig nitrogenet løst seg opp i rim og dogg. Det er vanskelig å sette en eksakt dato for når det er lurt å tenke delgjødsel, men nå som det ikke meldes nedbør innen 04.mai, begynner det å bli mer aktuelt.

I denne situasjonen vil en tilrå at en i hvert fall ikke gjødsler engene høyere enn gjødselnormen. Vi anbefaler at en gjødsler beitene nå sjøl om det ikke er nedbør da nettene fortsatt er kalde, og siden det da er håp om i hvert fall at nitrogen blir oppløst og dette kan bidra til vekst. En mulighet nå er å redusere litt på beitegjødslinga akkurat nå, for så å ta dette igjen senere. Det er normalt et tap av nitrogen fra mineralgjødsel på 10-15% avhengig av nedbør og varme. Helgjødsel vil gi et større tap enn mineralgjødsel, så her bør en vurdere tidspunkt og mengder nøyere.

Angående vanning kan det være nytting å se på vannbalansen som er lik nedbør/vanning i en aktuell periode minus fordamping. Akkurat nå med ingen nedbør og en viss fordamping er vannbalansen negativ, sjekk utviklingen på: https://lmtweb01.nibio.no/vatning/index.php?css=bioforsk&valgt_stasjon=32&type=360