Lyssiv har mange konkurransefortrinn når klimaet byr på milde vintre og stadig mer nedbør. Forsøk har vist at lyssiv har fotosynteseaktivitet og vokser i alle årets måneder, i motsetning til gras som går i dvale om vinteren. Siv har ikke problemer med å vokse på pakka og vassjuk jord, ettersom det kan transportere oksygen til røttene gjennom et porefylt vev i stengelen. Det er denne skumgummiaktige margen som gjør sivet i stand til å vokse med røttene i vatn.

Lyssiv produserer store mengder frø hvert år, 6000 frø per stengel! Disse frøa blir spredd med vinden og spirer lett. På areal med trakkskader etter husdyr eller hjort, eller kjøreskader, får lyssivfrøene det lyset som skal til for at de spirer.

Start kampen mot lyssivet med ryddesag i høst og fortsett med sprøyting av eventuell gjenvekst i mai neste år.

Hakon ryddesag
Bruk av ryddesag på lyssiv. Foto: Annlaug Fludal

Vi får mange spørsmål om bekjemping av lyssiv. Både MCPA og Mekoprop virker mot lyssiv. For å få til en best mulig og varig virkning, må sprøytinga foregå når sivet er i god vekst. Sprøyting om høsten i brune, utvokste tuer i beite, har lite for seg. Hvis en slår lyssivtuene svært lavt (1 cm) med ryddesag utover høsten, får de liten sjanse til å vokse igjen, og da er det god sjanse for at en del lyssiv går ut i løpet av vinteren. Og hvis en kombinerer disse to metodene, med slått om høsten og sprøyting av eventuell gjenvekst neste vår, har en som regel kommet et godt stykke på veg mot å bli kvitt lyssivet.

Det er dessverre en grunn til at lyssiv har klart å konkurrere ut graset, og det må en også gjøre noe med, ellers kommer lyssivet raskt tilbake. Det er derfor viktig å sette inn tiltak som fremmer grasvekst. Økt fokus på drenering må til. Det er også viktig å kalke opp jorda slik at den er optimal for gras. pH-verdien bør være mellom 5,5 til 6,5. Vi har også gjennom forsøk sett at god gjødsling er en effektiv metode som fremmer grasvekst og dermed gir mindre lys og næringsstoffer igjen til lyssivet. Hvis en har satt inn tiltak som har klart å redusere forekomsten av lyssiv betraktelig, betyr det at det har blitt åpne felt i eng/beite. Disse partiene må såes til med konkurransedyktige grasarter så fort som mulig etterpå. Skal en lage attlegg på et areal som før fornying inneholdt mye lyssiv, er det ekstra viktig å sprøyte attlegget med Express + MCPA.

Lyssiv