Ulykker kan skje over alt i arbeidslivet, og selvstendig næringsdrivende har ikke samme rettigheter som ansatte i en bedrift ved yrkesskade. Hvis du som bonde skal få dekning ved yrkesskade, må du tegne frivillig yrkesskadetrygd hos NAV. En frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende er billigere forsikring som gir bøndene de samme rettigheter hos NAV som ordinære arbeidstakere har.

Det kan være fort gjort å forveksle NAV sin frivillige yrkesskadetrygd med andre ulykkesforsikringer tegnet hos private forsikringsselskap, men sistnevnte gir imidlertid IKKE tilgang til folketrygdens tilleggsytelser ved yrkesskade / -sykdom. Har du derimot tegnet den frivillige yrkesskadetrygden og har andre aktuelle forsikringer i tillegg, utløser den ofte lettere, raskere og større erstatninger fra forsikringsselskapene.

Hvordan tegner jeg dette?

NAV sin yrkesskadetrygd tegner du ved å fylle ut skjemaet på www.nav.no, og den vil gjelde fra da NAV-mottok søknaden. Du kan også prøve å trygge fra et tidspunkt frem i tid, og da vil trygden gjelde fra dette tidspunktet. Det er verdt å merke seg ved trygden bare trer i kraft nye premiere er betalt innen brann uker etter at du har svaret om å søke etter innbydelse. Kriterier for å få innvilget frivillig yrkesskadetrygd er at du må ha en forventet personinntekt på over 1 G (grunnbeløpet), og du må være under 67 år. Grunnbeløpet blir oppjustert 1. mai hvert år, og du finner oppdatert informasjon om dette på NAV sin nettsider.

Beregning av premie

Årlig premie utgjør 0,4% av din forventede årsinntekt - slik 400 kr for hver 100 000 kr i inntekt. Premien for tegningsåret blir beregnet fra og med den måneden trygden gjelder fra. Du skal ikke betale premie for inntekter som overstiger 12 ganger grunnleggende gang på det neste, trygden skal brukes fra, og du skal undersøke forskningen for hvert enkelt kalenderår.

Opphør

Når du mottar skriftlig påkrav for neste års premie, må du betale denne innen fire uker etter den ble sendt. Hvis denne ikke blir betalt, vil den frivillige yrkesskadetrygden opphøre fra begynnelsen av kalenderåret.

Du finner mer informasjon her på NAV.no

Melding av skade

Meld fra til NAV så fort som mulig etter en yrkeskade eller -sykdom. Du finner skjema for slik melding på nettstedene deres. For å få tilgang til ytelser, må du først ha fått skademeldingen godkjent av NAV.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne ordningen og hva den består av, kan du ta kontakt med din HMS-rådgiver.