Ved bygge- og anleggsprosjekter på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) til deltakerne ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres. Den som bygger, har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften.

> Les mer om ansvaret du har som byggherre.

Vi tilbyr en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behov. Du kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra NLR HMS, eller du kan leie SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet.

NLR kan bistå i arbeidet med en SHA-plan. Ta kontakt med:

Jan Balseth

Telefon: 468 89 022

E-post: jan.balseth@nlr.no

Jan Balseth

Bonden som byggherre: SHA-plan