Røring og tømming av gjødselkjellere er en del av våronna. Det er også vanlig med røring hele året for kjøring til mellomlager. Men hvert år skjer det ulykker i forbindelse med håndtering av husdyrgjødsel. Hvert år kommer det meldinger om nestenulykker og om mennesker og dyr som har omkommet på grunn av gassforgiftning. Sørg for nok frisk luft og assistanse før du går inn for å prøve å berge dyr og mennesker.

Hydrogensulfid er den viktigste bestanddelen i gjødselgass

Gassen er svært giftig og kan gi alvorlige forgiftninger. Den er fargeløs, tyngre enn luft og kan lukte som råtne egg. Lave konsentrasjoner av hydrogensulfid kan irritere øyne, hud og slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og pustebesvær kan også oppstå. Høye konsentrasjoner av hydrogensulfid kan gi raskt bevissthetstap, alvorlige symptomer og død. Husdyrgjødsel inneholder og gass av metan, ammoniakk og karbondioksid. I høye konsentrasjoner kan hver av disse gassene medføre oksygenmangel, giftig og/eller eksplosiv atmosfære.

Hva som skjer når det blir gjødselgass

Hydrogensulfid dannes bl.a. ved nedbrytning av organisk materiale uten oksygen til stede. De fleste ulykker skjer i forbindelser med røring eller pumping av gjødsel og det er mest kritisk når skorpen på gjødsel brytes, da kommer gassen. Ulykke skjer også ved inspeksjon av gjødselkjelleren.

For å hindre alvorlige ulykker, er det viktig å være oppmerksom på farene, ta nødvendige forholdsregler og ha de riktige holdningene til oppgaven.

Tiltak

  • Rør forsiktig. Husk at nytt utstyr kan føre til at effekten øker slik at omrøringen blir kraftigere og faren for gassulykke øker.
  • Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.
  • Sørg for skikkelig lufting i husdyrrom.
  • Unngå om mulig å røre i stille eller tungt vær.
  • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under røring/tømming. NB! Barn.
  • Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra pumpegropa inn i rommet.
  • Gå aldri inn i husdyrrom hvor det kan være mistanke om gjødselgass uten gassmaske med grått filter B. NB! Forsikre deg om at det er nok oksygen.
  • Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten friskluftsutstyr.