Når er det behov for avskjæringsgrøfter?

  • Når det er arealer som heller ned mot jordet. Dette kan være bebygde områder, skogsområder eller dyrkamarka og beiter.
  • Når det er høyt grunnvannsspeil i områdene rundt jordet. Dette kan for eksempel være myr og skogsjord. Selv om myra ikke heller mot dyrkamarka vil den normalt ha et høyt grunnvannsspeil som bør avskjæres.

Avskjæringsgrøftene bør utformes ut fra jordtype og bruksområder for omkringliggende areal. De bør minimum være 100 cm dype. Da senkes grunnvannsspeilet til samme dybde langs jordekanten som vi gjør med sugegrøftene på resten av jordet. Dersom det er hensiktsmessig å legge drensrør med utløp i dem, kan dybden med fordel økes noe.

Avskjæringsgrøftene kan utformes som åpne grøfter, som lukka grøfter eller som en kombinasjon.

Åpne avskjæringsgrøfter

I grense mellom utmark og dyrkamark anbefales normalt den åpne avskjæringsgrøften. Spesielt der det er lite trafikk over grøfta og det er stabile jordmasser. Sidehellingene må tilpasses jordartene for å unngå sig eller utrasing av kantene. Sidehellingene bør være slakere enn 1:1,25 på leirjord, 1:1,5 på sand og silt, og 1:2,0 ved finsand. Bunnbredde på 30 cm er normalt tilstrekkelig dersom grøften kun skal fungere som avskjæringsgrøft.

Dren1
Figur 1: Prinsippskisse åpen avskjæringsgrøft mot utmark. Typetegning TG/A 1a

Kombinerte avskjæringsgrøfter

Langs veier og i grense mot beite og utmark er ofte en kombinert avskjæringsgrøft en god løsning. Den fungerer godt der det er noe trafikk (maskiner og dyretråkk) over grøfta og ved overflateavrenning. Grøfta anbefales også ved ustabile grunnforhold. Grøfta utformes som en kombinasjon mellom lukket drensgrøft og åpen grøft. Halve grøftedybden utformes som en lukket grøft med drensrør i bunn og oppfylt med grov grus. Øvre halvdel av grøften utformes som en åpen grøft med sidehellinger tilpasset jordtype og trafikk over grøfta.

Dren2
Figur 2: Prinsippskisse kombinert avskjæringsgrøft. Typetegning TG/A 1a

Lukka avskjæringsgrøfter

Mot veier, gårdsplasser o.l. der det må regnes med stor trafikk over grøfta (maskiner eller dyretråkk) er lukka avskjæringsgrøfter ofte å anbefale. Dette er grøfter som er fylt opp av drenerende masser, enten grov grus eller med stein. Brukes grus kan det legges drensrør i bunn. Brukes det stein kan drensrøret i mange tilfeller droppes.

Dren3
Figur 3: Prinsippskisse lukka (grus) avskjæringsgrøft. Typetegning TG/A 1a
Dren4
Figur 4: Prinsippskisse lukka (grus) avskjæringsgrøft. Typetegning TG/A 1a
Dren5
Lukka avskjæringsgrøft mot gårdstun. På grunn av forventet stor maskintrafikk over grøfta er det valgt en lukka grøft. Foto: Atle Horn

Vedlikehold av åpne avskjæringsgrøfter