I de siste 50 – 60 åra er mye nytt land lagt under plogen, det er lagt igjen milevis med bekker og kanaler, og bakket jord er blitt maskinjord. En del av disse røra tar ikke unna toppflommene, enten det skyldes at det er hogd skog, nydyrka, eller bygget mer i nedbørfeltet, eller om det er klimaendringer som gir kraftigere regnskyll. Mye er nok etter hvert underdimensjonert, og en del har dårlig rørkvalitet, eller at det var dårlig kvalitet på selve legginga. Oftest må det nok til ny og større rør, men det kan også være nok å foreta andre og rimeligere grep, som kan bidra til at anlegga hyrer i mange år enda.

Ny drenering og nydyrking er også avhengig av gode ( store nok, djupe nok ) hovedavløp, både lukka og åpne.

Når røra er underdimensjonert, skada og gammel

  • Utskifting av gammel rør
  • Gjenåpning
  • Kombinasjon, der åpning kan foretas på strekninger uten å gi dårligere arrondering

Når røra er underdimensjonert og av nyere dato

  • Bedre innløpsfunksjon
  • Fordrøying eller infiltrasjon i terrenget
  • Suppleringsrør

Ettersyn og vedlikehold er viktig, særlig

  • Rørinntak og kummer
  • Kantvegetasjon tynnes, ikke snaues

I alle situasjoner; ha erosjonssikre flomveger ( i hovedsak grasdekke ).

Regionalt miljøprogram ( RMP ) for Trøndelag gir tilskudd til flerårige grasdekte vannveger:

«Grasdekt vannvei»skal ligge der vannet renner langs bunnen av drog/dalsøkk i åkeren. Her vil det i mange tilfeller være konsentrert avrenning og stor fare for graving/erosjon. Et grasdekke med velutviklet rotsystem vil forhindre eller redusere slik graving».

SMIL-tilskudd kan gis til flere av disse tiltaka.

Det ligger mye stoff om dette andre steder på heimesida !

NLR Trøndelag gir råd og lager planer for nydyrking, drenering og hydrotekniske anlegg. Ta kontakt for vurdering av situasjon og tiltak, evt. også utarbeidelse av plan.