Vanlige problemer med bekker og kanaler/åpne grøfter som går gjennom eller inntil dyrka mark:

  • Trær og busker vokser i løpet, rotvelter av store trær legger til rette for erosjon i sida
  • Flom graver i botn og sider. OBS etter at mer vann settes til bekken (nydyrking, bygninger, veger)
  • Erosjon ved grøfteutløp i kanalsida
  • Løsmasser sedimenterer og tetter igjen rørutløp.
  • Ugraskanter
  • Vedlikehold må gjerne etter noen år ( botnrensk ved lite fall, kantrydding )
  • Kan gi ugunstig arrondering av dyrka mark
Bilde 2 apne avloep problem
Utglidning av torv fra sida, vannet sendes i nn i den blottlagte leira, og graver ut kanten. Foto: Audun Grav
Bilde 11 lukka avloep problem
Rørutløp i bekke- /kanalsider er ofte dårlig sikra mot erosjon og tilbake-graving Foto: Svein Skøien
Bilde 4 apne avloep problem
Rørutløpa er ofte plassert lågest i terrenget. Der renner også overflate-vannet, som graver lett i grøftefylla fra kanten og innover dyrka mark. Foto: Audun Grav
Bilde 5 apne avloep problem
Lette jordarter (silt, sand) er svært utsatt for erosjon etter nyanellg eller kanalrensk
Bilde 6 apne avloep problem
Manglende vegetasjon binder ikke sida, og bidrar til erosjon Foto: Svein Skøien
Skjermbilde 2021 01 17 144144

Størst vannhastighet blir det når det er

- Rett løp, ikke svinger

- Stort fall

- Glatte, ikke ujevne, kanter

- Ikke hindringer i løpet

- Mye vann

Bilde 7 apne avloep problem
Mange års gjengroing ! Dette funker neppe som avløp…… Foto: Lars Sørdal