Bekkevannet blir problem hvis åpne eller lukka løp på dyrka mark ikke tar unna flomtoppene. Erosjon og oppbløting av jorda blir resultatet. Situasjoner kan skyldes dårlig vedlikehold eller utforming:
- Åpne grøfter/kanaler som graver i sider og botn, eller er gjengrodd /oppgrunna av løsmasser
- Tette rister til lukka løp
- Dårlig utforma inntak til lukka løp

Grunnvannssig og overvann som ikke avskjæres siger/renner inn på dyrka mark.
Disse situasjonene gir unødig høgt grunnvannsnivå og dårlig vokster, og kan i flomsituasjoner også bidra til erosjonsskader på dyrka mark.

Bilde 1 overgang problem beskjaert
Innløpshindringer reduserer røras kapasitet
Bilde 3 overgang problem
Foto: NLR Lofoten