Fosfor er relativt sterkt bundet til jern og aluminium i sur jord, og i basisk jord er det bundet til kalsium. Dette gjør fosfor lite tilgjengelig for plantene. Det er derfor viktig å sørge for god nok tilførsel av lett-tilgjengelig fosfor til plantene, enten i form av husdyrgjødsel eller mineralgjødsel.

Fosforet brukt i mineralgjødsel blir utvinnet fra apatitt, i form av fosfatstein. Dette er en begrenset naturressurs og i Norge har vi i dag ingen drivverdige forekomster av fosfatstein. De største ressursene av fosfat stein finner vi i dag i Kina, Marokko og Vest-Sahara. Hvis uttaket av fosfor fortsetter i samme takt som i dag vil verden til slutt gå tom for fosfatstein, og med mindre man finner andre ressurser å hente fosfor fra, vil avlingene i verden gå kraftig tilbake som følge av fosformangel. Heldigvis så finnes det mange andre kilder til fosfor enn fosfatstein, alt fra husdyrgjødsel, menneskeavføring og forskjellige typer av slam/biorest etc. Men variasjonen av lett tilgjengelig fosfor i disse kildene varierer stort. Derfor er det av stor interesse å utnytte den fosforen som allerede er i jorda, eller har blitt tilført fra før.

Det er i kontrollerte forsøk og feltforsøk vist at meitemark har en positiv effekt i forhold til å gjøre fosfor mer plantetilgjengelig og øke opptaket til plantene. Et to-årlig forsøk fra Nederland viste meitemarkens evne til å gjøre fosfor mer plantetilgjengelig i sandholdig jord som har med lave fosfor tall. Dette forsøket var lagt på eng, og utsetting av flere forskjellige typer meitemark økte både avlingen på skiftet, og opptaket av fosfor i plantene. Meitemarken trives dårlig både med tradisjonell jordbearbeiding og ettårige vekster. Den liker best at jorda ligger urørt med tilførsel av organisk materiale, og langvarig eng er å foretrekke. Resultater fra et NORSØK forsøk med felt i Surnadal og Solør viser en tydelig trend at gårder med eng i vekstskifte hadde mer organisk karbon, bedre jordstruktur i form av aggregatdannelse og aggregatstabilitet, raskere omdanning av organisk materiale og et høyere innhold av meitemark enn der det bare var åkerkultur. På den jorda som ble drevet bare med mineralgjødsel og åkerkultur, ble det registrert dårligst jordstruktur, lavest karbonlagring, minst omdanning av organisk materiale, færrest meitemarker og lavest biologisk aktivitet.

Dersom du ønsker å øke tilgjengeligheten av fosfor i din jord er det derfor viktig å legge til rette for at meitemarken skal trives godt. Som en ekstra bonus vil du også, kunne binde mer karbon i jorda di. Ønsker du konkrete tips på hvordan du skal legge til rette for dette hos deg, ta kontakt med oss.

For mer lesing se: https://edepot.wur.nl/567878#page=117 side 116-159

Karbon til bondens beste @ Agropub